Překlady do angličtiny od překladatele
Překlady od překladatelePřeklady knihCeny překladůReference překladateleBlog

Anglické citáty s překladem - strana 3 ze 3


Dárek pro návštěvníky těchto stránek - třetí strana mého subjektivního výběru anglických citátů z internetu nebo knih. Každý anglický citát jsem doplnil svým překladem do češtiny. Zajímáte-li se o moudré výroky, navštivte prosím také stránky o Tao-te-ťing, klingonská přísloví a latinské citáty.

Tao-te-ťingVždy pamatuj na to, že jsi jedinečný, právě tak, jako všichni ostatní.
Always remember that you're unique, just like everyone else.

Příliš mnoho lidí žije ve vězení, které si sami vytvořili.
Too many people are living in a prison that they have themselves manufactured. (Dr. Michael Beckwith)

Ekonomie je extrémně důležitá pro zaměstnání ekonomů.
Economics is extremely useful as a form of employment for economists. (John Kenneth Galbraith)

Optimista je ten, kdo věří, že věci se již nemohou zhoršit.
An optimist is he who believes that things cannot get any worse. (Alessandro Morandotti)

Jaký je smysl života? Být šťastný a být užitečný.
What is the meaning of life? To be happy and useful. (Dalai Lama)

Voda, které se dotkneš v řece, je poslední, která protekla a první, která přitéká. Takto je to i s časem. Život, je-li strávený dobře, je dlouhý.
The water you touch in a river is the last of that which has passed and the first of which is coming. Thus it is with time present. Life, if spent well, is long. (Leonardo da Vinci)

Nezapomenutelných dní v životě člověka je pět, nanejvýš šest ty ostatní jsou tu pouze kvůli číslům.
Unforgettable days in one's life amount to five or six at most - the others are just there to make up the numbers. (Ennio Flaiano)

Teprve když se přestaneme bát, začínáme žít.
Only when we are no longer afraid do we begin to live. (Dorothy Thompson)

U nás věříme, že tělo máme k tomu, abychom mohli chytat ryby.
In our land we believe we have bodies so we can catch fish. (Romana Kršňáková - Symbolion)

Vše, co s důvěrou očekáváme, stane se naším sebenaplňujícím proroctvím.
Whatever we expect with confidence becomes our self-fulfilling prophecy. (Brian Tracy)

Překážky tě nemusí zastavit. Vrazíš-li do zdi, neotáčej se a nevzdávej. Najdi způsob, jak ji přelézt, projít nebo obejít.
Obstacles don't have to stop you. If you run into a wall, don't turn around and give up. Figure out how to climb it, go through it, or work around it. (Michael Jordan)

Nikdo ještě nebyl ctěn za to, co dostal. Pocta byla vždy odměnou za to, co dal.
No person was ever honored for what he received. Honor has been the reward for what he gave. (Calvin Coolidge)

Bezpečí je, když je vše usazené. Když se ti nic nemůže stát. Bezpečí je popřením života.
Security is when everything is settled. When nothing can happen to you. Security is the denial of life. (Germaine Greer)

Když si myslíš, že to dokážeš, nebo když si myslíš, že to nedokážeš, máš pravdu!
Whether you think you can or whether you think you can't, you are right! (Henry Ford)

Účelem lidského života, bez ohledu na to, kdo jej kontroluje, je milovat kohokoli, kdo je zrovna poblíž.
A purpose of human life, no matter who is controlling it, is to love whoever is around to be loved. (Kurt Vonnegut)

Mám vynikající paměť na zapomínání.
I have a grand memory for forgetting. (Robert Louis Stevenson)

Dokud je život, je i naděje.
While there's life there's hope. (Cicero)

Aby jí dokázal svou lásku, šplhal na nejvyšší hory, plaval po nejdelších řekách a potápěl se v těch nejhlubších mořích. Rozvedla se s ním: Nikdy nebyl doma.
To prove his love for her, he climbed the highest mountains, swam the longest rivers and dived the deepest seas. She got a divorce: He was never home.

No, víte, býval jsem kdysi člověk, než jsem se stal byznysmenem.
Well, you know, I was a human being before I became a businessman. (George Soros)

To, co považuješ za vrchol, je pouze další krok.
What you think is the summit is only a step up. (Lucius Annaeus Seneca)

Bůh je rafinovaný, ale není zlomyslný!
Subtle is the Lord, but malicious he is not! (Albert Einstein)

Jediný způsob, jak si udržet zdraví, je jíst, co nechceš, pít, co ti nechutná a dělat, co bys raději nedělal.
The only way to keep your health is to eat what you don't want, drink what you don't like, and do what you'd rather not. (Mark Twain)

Člověk, jakýkoli člověk, má větší cenu než vlajka, jakákoli vlajka.
A man, any man, is worth more than a flag, any flag. (Eduardo Chillida)

Největší chyba, které se můžeš v životě dopustit, je se ustavičně bát, že nějakou uděláš.
The greatest mistake you can ever make in life is to be continually fearing that you will make one. (Ellen Hubbard)

Právníci jsou jediní lidé na světě, kteří nejsou trestáni za neznalost zákona.
Lawyers are the only persons in whom the ignorance of the law is not punished. (Jeremy Bentham)

Je docela zábavné dělat nemožné.
It's kind of fun to do the impossible. (Walt Disney)

Abys našel přítele, musíš přivřít jedno oko, aby sis ho udržel - obě.
To find a friend one must close one eye - to keep him, two. (Norman Douglas)

Jak je to báječné, že nikdo nemusí čekat ani chvilku, aby zlepšil svět.
How wonderful it is that nobody need wait a single moment to improve the world. (Anne Frank)

Zasaď strom, postav dům a dej světu syna.
Plant a tree, build a house and give the world a son.

Všechno je v mysli. Tady to všechno začíná. Vědět, co chceš, je první krok k jeho dosažení.
Everything's in the mind. That's where it all starts. Knowing what you want is the first step toward getting it. (Mae West)

V šíleném světě jsou příčetní pouze šílenci.
In a mad world only the mad are sane. (Akira Kurosawa)

Lidé mají tendenci věci podceňovat, nebo naopak přeceňovat. Jak jste bláhoví.
People tend to underestimate things, or else to overestimate. How foolish you are. (Romana Kršňáková - Symbolion)

Nejstarší a nejkratší slova - "ano" a "ne" jsou ta, která výžadují nejvíce přemýšlení.
The oldest, shortest words - 'yes' and 'no' - are those that require the most thought. (Pythagoras)

Nejmoudřejší a nejúžasnější učitel je příroda sama.
The wisest and noblest teacher is nature itself. (Leonardo da Vinci)

Stále se chystáme žít, ale nikdy nežijeme.
We are always getting ready to live but never living. (Ralph Waldo Emerson)

Potíž je v tom, že pokud nic neriskujete, riskujete ještě víc.
And the trouble is, if you don't risk anything, you risk even more. (Erica Jong)

Čím déle čekáte na budoucnost, tím kratší bude.
The longer you wait for the future, the shorter it will be.

Necítím se povinen věřit, že stejný Bůh, který nás obdařil citem, rozumem a intelektem, po nás chce, abychom se zřekli jejich používání.
I do not feel obliged to believe that the same god who has endowed us with sense, reason and intellect has intended us to forgo their use. (Galileo Galilei)

Mnoho lidí sní o úspěchu. Podle mne může být úspěchu dosaženo jen přes opakované neúspěchy a poučení se z nich.
( Many people dream of success. To me, success can only be achieved through repeated failure and introspection. (Soichiro Honda)

Oko je oknem do duše.
The eye is the window to the soul.

Trpělivost je společnicí moudrosti.
Patience is the companion of wisdom. (St. Augustine)

To, co se počítá, je kvantita času doma a kvalita času v práci.
It is quantity of time at home and quality of time at work that counts.

Přísloví je krátká věta založená na dlouhé zkušenosti.
A proverb is a short sentence based on long experience. (Miguel de Cervantes)

Nauč se všechno, co můžeš, kdykoli můžeš, od kohokoli můžeš - vždycky přijde čas, kdy budeš vděčný, žes to udělal.
Learn everything you can, anytime you can, from anyone you can - there will allways come a time when you will be grateful you did. (Sarah Caldwell)

Nikdo se nemůže vrátit a vytvořit nový začátek, ale každý může začít dnes a vytvořit nový konec.
Nobody can go back and start a new beginning, but anyone can start today and make a new ending. (Maria Robinson)

Jsem tak chytrý, že někdy nerozumím ani slovu z toho, co říkám.
I am so clever that sometimes I don't understand a single word of what I am saying. (Oscar Wilde)

Skoro žádná z důležitých věcí v životě není urgentní a skoro žádná z urgentních věcí není opravdu důležitá.
Almost none of the important things in life are urgent, and almost none of the urgent things are truly important.

Nejlepší způsob, jak předpovědět svou budoucnost, je vytvořit ji.
The best way to predict your future is to create it.

Příležitosti jsou obvykle maskovány tvrdou prací, takže je většina lidí nepozná.
Opportunities are usually disguised by hard work, so most people don't recognize them. (Ann Landers)

Hlavně nějak začni; prestiž si nevybuduješ na tom, co zamýšlíš dělat.
Begin somewhere; you cannot build a reputation on what you intend to do. (Liz Smith)

Všechno se změní, když se změníš ty.
Everything changes when you change. (Jim Rohn)

Nemůžeš rozhodnut za někoho jiného. Neměl bys dovolit, aby někdo jiný rozhodl za tebe.
You can't make someone else's choices. You shouldn't let someone else make yours. (Colin Powell)

Podporuj a rozvíjej všechny své kladné stránky.
Foster and nurture all the positive aspects of yourself. (John Roger)

Miluji práci: fascinuje mne. Vydržím sedět a dívat se na ni celé hodiny.
I like work: it fascinates me. I can sit and look at it for hours. (Jerome K. Jerome)

Hranice žijí pouze v našich myslích. Pokud ale použijeme představivost, naše možnosti budou bez hranic.
Limitations live only in our minds. But if we use our imaginations, our possibilities become limitless. (Jamie Paolinetti)

Nápadů je tucet za desetník. Zato lidé, kteří je uskuteční, jsou k nezaplacení.
Ideas are a dime a dozen. People who put them into action are priceless.

Budoucnost patří těm, kdo věří ve své sny.
The future belongs to those who believe in their dreams. (Eleanor Roosevelt)

Nemusíte být skvělí, abyste začali, ale musíte začít, abyste byli skvělí.
You don't have to be great to get started but you have to get started to be great. (Les Brown)

Ohledně budoucnosti pesimismu jsem optimistou.
I am optimistic for the future of pessimism. (Jean Rostand)

Nemůžeme objevit nové oceány, dokud nebudeme mít odvahu ztratit břeh z očí.
We cannot discover new oceans until we have the courage to lose sight of the shore. (Muriel Chen)

Největší věc, jakou se kdy naučíš, je prostě Milovat a být na oplátku Milován.
The greatest thing you'll ever learn is just to Love and be Loved in Return. (MOULIN ROUGE)

Zamýšlím žít navěky; zatím dobrý.
I intend to live forever; so far, so good.

Pokud chcete duhu, musíte se smířit s deštěm.
If you want the rainbow, you gotta put up with the rain.

Má-li to být, je to na mně.
If it is to be, it is up to me.

99% právníků dělá těm ostatním špatnou pověst.
99% of lawyers give the rest a bad name.

Jediný způsob, jak mít přítele, je sám jím být.
The only way to have a friend is to be one. (Ralph Waldo Emerson)

Závěr je místo, kde už nás unaví přemýšlet.
A conclusion is the place where you got tired of thinking.

Smích je hudbou života.
Laughter is the music of life. (Sir William Osler)

Vzdálenost neznamená nic; to co je těžké, je pouze první krok.
The distance is nothing; it is only the first step that is difficult. (Mme. Du Deffand)

Revoluce mění řád věcí jenom částečně. Prázdné místo se musí něčím zaplnit. Mínění lidí je však lehce ovlivnitelné.
Revolution only changes the order of things partially. The empty places must be filled by something again. But public opinion can be influenced easily. (Romana Kršňáková - Symbolion)

Dokud žijeme, ale i po smrti, musíme používat veškerou svou sílu. Tato neochvějná víra je základem úspěchu.
While we live, but also after we die, we must use all our strength. This unshakable faith is the essence of success. (Koichi Tohei)

Nečekej, až se objeví světlo na konci tunelu, nakráčej tam a rozviť tu pitomou věc sám.
Don't wait for a light to appear at the end of the tunnel, stride down there and light the bloody thing yourself. (Sara Henderson)

Hříchem není pokusit se a neuspět. Jediným hříchem je nepokusit se.
It is no sin to attempt and fail. The only sin is not to make the attempt. (Suellen Fried)

Dodržujete-li všechna pravidla, přicházíte o všechnu legraci.
If you obey all of the rules, you miss all of the fun. (Katherine Hepburn)

Válka je přitažlivá pro ty, kdo ji nikdy nezažili.
War is delightful to those who have had no experience of it. (Erasmus von Rotterdam Desiderius)

Přítel je ten, kdo o tobě ví všechno a přesto tě má rád.
A friend is one who knows all about you and likes you anyway. (Christi Mary Warner)

Cílem života je žít v souladu s přírodou.
The goal of life is living in agreement with nature. (Zeno)

Své schopnosti neukrývej. Dostals je, abys je používal. K čemu jsou sluneční hodiny ve stínu?
Hide not your talents. They for use were made. What's a sundial in the shade? (Ben Franklin)

Můžeme udělat cokoli chceme, pokud se toho budeme dostatečně dlouho držet.
We can do anything we want to as long as we stick to it long enough. (Helen Keller)

Nikdy nejsme sami. Všichni jsme projevy jednoho velkého bytí. Bez ohledu na to, jak daleko jsme od sebe, vzduch nás spojuje.
We are never alone. We are all aspects of one great being. No matter how far apart we are, the air links us. (Yoko Ono)

Jsi to, o čem celý den přemýšlíš.
You are what you think about all day long. (Dr. Robert Schuller)

Abyste nalezli smysl, musíte se na věc podívat z odlišného úhlu pohledu.
To find meanings you have to look at things from different directions. (Bev Doolitle)

Jen chyba potřebuje podporu vlády. Pravda se obhájí sama.
It is error alone which needs the support of government. Truth can stand by itself. (Thomas Jefferson)

Vzbuzuješ-li dojem, že něco potřebuješ, nedostaneš nic. Abys získal peníze, musíš vypadat, že jsi bohatý.
If you give the impression that you need something, you will get nothing. To make money you have to appear to be rich. (Alexandre Dumas)

Protože politik nikdy nevěří tomu, co říká, je značně překvapen, vezme-li jej někdo za slovo.
Since a politician never believes what he says, he is quite surprised to be taken at his word. (Charles De Gaulle)

Jediné, co nepodléhá změně, je změna sama.
Nothing is permanent, except change. (Heraclitus)

Miřte na měsíc. I když jej minete, skončíte mezi hvězdami.
Shoot for the moon. Even if you miss it you will land among the stars. (Les Brown)

Ten, kdo se zamiluje sám do sebe, nebude mít soky v lásce.
He who falls in love with himself will have no rivals. (Benjamin Franklin)

Identifikuj své problémy, ale svou sílu a energii věnuj řešení.
Identify your problems, but give your power and energy to solutions. (Anthony Robbins)

Ach, láska je hodně skutečná; to zjistíš jednoho dne sám. Má však úhlavního nepřítele - a tím je život.
Oh, love is real enough; you will find it someday, but it has one archenemy -- and that is life. (Jean Anouilh Ardele)

Budoucnost patří lidem, kteří vidí možnosti dříve, než se stanou zřejmými.
The future belongs to people who see possibilities before they become obvious. (Ted Levitt)

Kvůli touze po dokonalosti se každé potěšení jeví nekompletním, neboť v tomto životě není tak velké radosti nebo potěšení, aby mohlo uhasit žízeň v naší duši.
The desire for perfection always makes every pleasure appear incomplete, for there is no joy or pleasure so great in this life that it can quench the thirst in our soul. (Dante Alighieri)

Člověka je možné oklamat pouze jím samým.
It is impossible for a man to be cheated by anyone but himself. (Ralph Waldo Emerson)

Banka je místo, kde Vám za pěkného počasí půjčí deštník a vyžádají si jej zpět, sotva začne pršet.
A bank is a place where they lend you an umbrella in fair weather and ask for it back when it begins to rain. (Robert Frost)

Domov je tam, kde se cítíme dobře.
Homeland is where is good to live.
PATRIA EST UBICUNQUE BENE

To, co nazýváme 'pokrokem' je výměna jedné nepříjemnosti za jinou nepříjemnost.
What we call 'progress' is the exchange of one nuisance for another nuisance. (Havelock Ellis)

Člověk, který neumí žádný cizí jazyk, neví nic ani o svém vlastním.
The man who knows no foreign language knows nothing of his mother tongue. (Johann Goethe)


Obálka O Tau a ctnosti

E-kniha - dárek pro milovníky nadčasových citátů

Svět se ocitá ve stále větším chaosu. Pro obnovení rovnováhy je třeba jít ke kořenům. Cestu ukazuje taoistická filosofie.

Novou českou verzi Tao-te-ťingu si můžete zdarma a bez registrace stáhnout ve formátech pdf, mobi a epub:

Formát pdf

Stáhnout
O Tau a ctnosti
ve formátu PDF


Pro čtečky Kindle

Stáhnout
O Tau a ctnosti
ve formátu MOBI

( zip )
Pro čtení v mobilních telefonech a jiných zařízeních
Stáhnout
O Tau a ctnosti
ve formátu EPUB

( zip )Strana 1     Strana 2     Strana 3