Překlady do angličtiny od překladatele
Překlady od překladatelePřeklady knihCeny překladůReference překladateleBlog

Anglické citáty s překladem - strana 2 ze 3


Druhá strana mého subjektivního výběru anglických citátů. Jedná se o různé citáty o životě, citáty slavných i méně známých osobností, citáty o přátelství, štěstí i o úspěchu, které jsem přeložil z angličtiny do češtiny. Prezentované anglické citáty se mi postupně rozrostly na tři strany. :-) Zajímáte-li se o moudré výroky, navštivte prosím také stránky o Tao-te-ťing, klingonská přísloví a latinské citáty.

Tao-te-ťingNemáš-li rád sebe, nemůžeš mít rád ani ostatní lidi.
If you don't like yourself, you can't like other people.

Žádný dobrý skutek nezůstane nepotrestán.
No good deed ever goes unpunished.

Když jsi tady, tak jsi měl přijít. Věci se prostě dějí.
If you are here, you were supposed to come. Things simply happen. (Romana Kršňáková - Symbolion)

Rada zdarma je málokdy levná.
Free advice is seldom cheap.

Moje žena a já jsme byli šťastní dvacet let. Pak jsme se potkali.
My wife and I were happy for twenty years. Then we met. (Rodney Dangerfield)

Zdraví je první bohatství.
Health is the first wealth.


Cesta tisíce mil začíná jedním krokem.
A journey of a thousand miles must begin with a single step. (Lao-tzu, Tao Te Ching)

Učiň svůj život výkřikem, ne výmluvou.
Make your life an exclamation, not an explanation.

Dnes máš 100% času, který ti ještě zbývá.
Today you have 100% of your time left.

Teprve poté, co jsme ztratili vše, máme svobodu dělat cokoli.
It's only after we've lost everything that we're free to do anything.

Můžeš dělat cokoli, ale nemůžeš dělat všechno.
You can do anything but you can't do everything.

Peníze mne neučiní šťastným, ale pomohou vybrat si svou mizérii.
Money won't make me happy but will help to choose my misery.

Každý probíhající okamžik je další příležitost úplně všechno změnit.
Every passing moment is another opportunity to turn everything around.

Nemůže-li to být vyjádřeno v číslech, není to věda; je to názor.
If it can't be expressed in figures, it is not science; it is opinion.

Podlehni pokušení; možná se ti víckrát do cesty nepostaví.
Yield to temptation; it may not pass your way again.

Nikdy nepodceňuj sílu lidské hlouposti.
Never underestimate the power of human stupidity.

Když cestuješ, pamatuj, že cizí země není zkonstruována pro tvé pohodlí.
Je zkonstruována pro pohodlí svých vlastních lidí.

When you travel, remember that a foreign country is not designed to make you comfortable.
It is designed to make its own people comfortable. )

Už 41 let miluji stejnou ženu. Jestli na to manželka přijde, tak mě zabije.
I've been in love with the same woman for forty-one years. If my wife finds out, she'll kill me. (Henry Youngman)

Nařizování vede k poddajnosti; autonomie vede k angažovanosti.
Control leads to compliance; autonomy leads to engagement. (Daniel H. Pink)

Čím větší úsměv, tím ostřejší nůž.
The bigger the smile, the sharper the knife.

Pokud je ve vesmíru důležitější cíl, než získat ženu, kterou miluješ,
a udělat s její srdečnou pomocí dítě, nikdy jsem o něm neslyšel.

If the universe has any purpose more important than topping a woman you love
and making a baby with her hearty help, I've never heard of it. (Robert A. Heinlein)

Život není fér. Jak bys jinak dosáhl zisku?
Life's not fair. How else would you turn a profit?

Žij a uč se. Nebo nebudeš žít dlouho.
You live and learn. Or you don't live long.

Budoucnost začíná dnes, ne zítra.
The future starts today, not tomorrow.

Zásada pro šťastné manželství: pokud se při rodinné hádce ukáže, že máš pravdu - ihned se omluv!
Ingredient for a happy marriage: In a family argument, if it turns out you are right - apologize at once!

Jaká je rodina, takový je národ a takový je celý svět, ve kterém žijeme.
As the family goes, so goes the nation and so goes the whole world in which we live. (Jan Pavel II)

Násilí a zbraně nikdy nemohou vyřešit problémy lidí.
Violence and arms can never resolve the problems of men. (Jan Pavel II)

Hloupost je taky dar od Boha, ale nesmí se zneužívat.
Stupidity is also a gift of God, but one mustn't misuse it. (Jan Pavel II)

Nikdy na nic nenajdeš čas. Pokud chceš čas, musíš si ho udělat.
You will never find time for anything. If you want time, you must make it.

Smrt je univerzálnější než život: každý umře, avšak ne každý žije.
Death is more universal than life; everyone dies but not everyone lives.

Štěstí není něco, co zažíváte; je to něco, co si pamatujete.
Happiness isn't something you experience; it's something you remember.

V tomhle životě není žádná jistota. Existuje pouze příležitost.
There is no security in this life. There is only opportunity.

Osobnost může dveře otevřít, ale pouze charakter je může otevřené udržet.
Personality can open doors, but only character can keep them open.

Nikdy se nestaň pesimistou... pesimista má pravdu častěji než optimista,
ale optimista si užije více zábavy - a nikdo z nich běh událostí stejně nemůže změnit.

Don't ever become a pessimist... a pessimist is correct oftener than an optimist,
but an optimist has more fun - and neither can stop the march of events.

Život je jako horká koupel - je to příjemné. Ale čím déle zůstanete, tím více vrásek budete mít.
Life is like a hot bath - it is nice. But the longer you stay, the more wrinkles you get.

Co zanecháš za sebou není to, co je vytesáno do kamenných monumentů, ale to, co je vetkáno do životů druhých.
What you leave behind is not what is engraved in stone documents, but what is woven into the lives of others.

Život je plný neštěstí, osamělosti a utrpení - a všechno to příliš brzy skončí.
Life is full of misery, loneliness and suffering - and it's all over much too soon. (Woody Allen)

Pokud procházíš peklem... nezastavuj se.
If you are going through hell.... keep going. (Winston Churchill)

Pokud někdo neudělal nikdy chybu, pak nikdy nezkusil něco nového.
Anyone who has never made a mistake has never tried anything new. (Albert Einstein)

Nejez žlutý sníh!
Don't eat yellow snow!

Chyby se stávají - to je život. Opakovat stejné chyby - to je hloupost.
Mistakes happen - that's life. Repeat the same mistakes - that's stupidity.

Co když nic neexistuje a všichni jsme ve snu někoho jiného?
Nebo ještě hůře, co když existuje pouze tamhleten tlusťoch ve třetí řadě?

(What if nothing exists and we're all in somebody's dream?
Or what's worse, what if only that fat guy in the third row exists? (Woody Allen)

Být narozen je jako být unesen. A pak prodán do otroctví.
Being born is like being kidnapped. And then sold into slavery.

Když je průvodce klidný, zůstává klidná celá skupina.
When a guide is calm, the entire group stays calm as well.  (Romana Kršňáková - Symbolion)

Náš postoj k životu rozhoduje o postoji života k nám.
( Our attitude towards life determines life's attitude towards us. )

Bože, ochraň mne před mými přáteli; před svými nepřáteli se mohu chránit sám.
God defend me from my friends; from my enemies I can defend myself.

Sny jsou skutečné, dokud trvají. Co jiného se dá říci o našem životě?
Dreams are real as long as they last. What else is there to say about our life?

Myslíval jsem si, že jsem nerozhodný, ale teď už si tím nejsem tak jistý.
I used to think I was indecisive but now I'm not so sure.

Jsi-li nevinný jako holubice, nikomu neublížíš, ale jsi-li moudrý jako had, nikdo neublíží tobě.
Innocent as a dove you will harm no one, but wise as a serpent no one will harm you.

Kuráž je dělat nebo říkat, co považuješ za správné, nikoli to, co druzí chtějí, abys dělal nebo říkal.
Courage is doing or saying what you think is right, not what others want you to do or say.

Milovat a být milován je jako cítit slunce z obou stran.
To love and be loved is to feel the sun from both sides.

Aby ses vyhnul kritice, nic nedělej, nic neříkej, ničím nebuď.
To avoid criticism do nothing, say nothing, be nothing.

Můžete si stěžovat, že růže mají trny, nebo se můžete radovat, že trny mají růže.
You can complain because roses have thorns, or you can rejoice because thorns have roses.

Nepoškozuj svoje děti tím, že jim usnadňuješ život.
Don't handicap your children by making their lives easy.

Dosáhneš více vlídným slovem a zbraní, než pouze vlídným slovem.
You can get more with a kind word and a gun than you can with a kind word alone. (Al Capone)

To, co si lidská mysl dokáže představit a uvěřit tomu, toho může také dosáhnout.
What the mind of man can conceive and believe, it can also achieve. (Napoleon Hill)

Nejde o velikost psa v boji, ale o velikost boje v psovi.
It's not the size of dog in the fight, it's the size of the fight in the dog. (Mark Twain)

Pokud Vaši rodiče nikdy neměli děti, je pravděpodobné, že ani vy je nebudete mít.
If your parents never had children, chances are you won't either. (Dick Cavett)

Tohle je ten zítřek, kterého ses včera bál. A teď už víš proč.
This is the tomorrow you worried about yesterday. And now you know why.

Je účinnější ovlivňovat systém zevnitř, než být na jeho okraji.
It is more effective if you can influence the system from the inside, rather than being on the outside. (Romana Kršňáková - Symbolion)

Když jsem byl malý, modlíval jsem se každý večer za nové kolo.
Pak jsem pochopil, že Pán takto nepracuje, tak jsem jedno kolo ukrad' a požádal Boha o odpuštění.

When I was a kid I used to pray every night for a new bicycle.
Then I realized that the Lord doesn't work that way so I stole one and asked Him to forgive me.

Cena čehokoli je množství života, které za to vyměníte.
The price of anything is the amount of life you exchange for it. (Henry David Thoreau)

Den bez smíchu je promarněný den.
A day without laughter is a day wasted. (Charlie Chaplin)

Jeden z klíčů ke štěstí je špatná paměť.
One of the keys to happiness is a bad memory. (Rita Mae Brown)

Nezáleží na tom, co říkáš, nebo co si přeješ, nebo v co doufáš, nebo co zamýšlíš. Záleží pouze na tom, co děláš.
It is not what you say, or wish, or hope, or intend, it is only what you do that counts. (Brian Tracy)

Kdykoli si myslíš, že je tu problém, ta samotná myšlenka je ten problém.
Any time you think the problem is out there, that very thought is the problem. (Stephen R. Covey)

Když jsem se narodil, byl jsem tak překvapen, že jsem rok a půl nemohl mluvit.
When I was born I was so surprised I couldn't talk for a year and a half. (Gracie Allen)

Chaos a Řád nejsou nepřátelé, pouze protiklady.
Chaos and Order are not enemies, only opposites. (Richard Garriot)

Tři věci nemohou být schovány dlouho: Slunce, Měsíc, a Pravda.
Three things cannot be long hidden: the sun, the moon, and the truth. (Buddha)

Zestárneme příliš brzy a zmoudříme příliš pozdě.
We get old too soon and wise too late.

Kdykoli se mnou lidé souhlasí, mám vždy pocit, že se musím mýlit.
Whenever people agree with me I always feel I must be wrong. (Oscar Wilde)

Nemožné je často jen nevyzkoušené.
The impossible is often the untried. (Jim Goodwin)

Když se v noci podívám na hvězdy, jedna na mě vždycky zamrká.
When I look at the stars at night one always winks back at me.

Byli jsme tak chudí, že otec vypínal hodiny, když jsme šli do postele.
We were so poor my daddy unplugged the clocks when we went to bed. (Chris Rock)

Cokoli děláš, buď v tom dobrý.
Whatever you are, be a good one. (Abraham Lincoln)

Život je tragédie pro ty, kdo cítí, ale komedie pro ty, kdo myslí.
Life is a tragedy for those who feel, but a comedy to those who think. (Horace Walpole)

Nejmenší dobrý skutek je lepší, než ten nejvznešenější záměr.
The smallest good deed is better than the grandest intention.

Nejsou to okolnosti, co tě utváří, ale to, jak na tyto okolnosti reaguješ.
It's not your circumstances that shape you, it's how you react to your circumstances. (Anne Ortlund)

Občas zraňujeme ty, které milujeme.
Sometimes we hurt the ones we love.

Mladí lidé litují toho, co udělali. Staří litují toho, co neudělali.
Young people regret what they did. Old people regret what they did not.

Z velké dálky může mít naše galaxie důležitost neutrina.
From far away our galaxy may have the importance of a neutrino. (Hans Taeger)

Tajemství úspěchu je být připraven, když přijde tvá příležitost.
The secret of success is to be ready when your opportunity comes. (Benjamin Disraeli)

Život je buď odvážné dobrodružství, nebo nic.
Life is either a daring adventure, or nothing. (Helen Keller)

Vlády se nikdy nepoučí. Poučí se jen lidé.
Governments never learn. Only people learn. (Milton Friedman)

Budoucnost patří těm, kdo věří v krásu svých snů.
The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. (Eleanor Roosevelt)

Přišla ve chvíli, kdy jsem ji přestal hledat. Přesto jsem si stále říkal, jestli je ještě šance,
že potkám někoho takového, jako jsem já. Miluji ji.

She came at the moment when I stopped searching for her. Yet I kept wondering if there was still
a chance to meet someone like me. I love her. (Romana Kršňáková - Symbolion)

Nejdůležitější věcí na tomto světě není ani tak kde jsme, ale kterým směrem se pohybujeme.
The greatest thing in this world is not so much where we are, but in what direction we are moving. (Oliver Wendell Holmes)

Nic nepotřebuje zlepšit více, než zvyky jiných lidí.
Nothing so needs reforming as other people's habits. (Mark Twain)

Mnoho z toho, co nazýváme managementem, spočívá ve znesnadňování práce ostatním.
So much of what we call management consists of making it difficult for people to work. (Peter Drucker)

Člověk přesvědčený proti své vůli, je stále stejného názoru.
A man convinced against his will is of the same opinion still. (Samuel Taylor Coleridge)


Obálka O Tau a ctnosti

E-kniha - dárek pro milovníky nadčasové moudrosti

Svět se ocitá ve stále větším chaosu. Pro obnovení rovnováhy je třeba jít ke kořenům. Cestu ukazuje taoistická filosofie.

Novou českou verzi Tao-te-ťingu si můžete zdarma a bez registrace stáhnout ve formátech pdf, mobi a epub:

Formát pdf

Stáhnout
O Tau a ctnosti
ve formátu PDF


Pro čtečky Kindle

Stáhnout
O Tau a ctnosti
ve formátu MOBI

( zip )
Pro čtení v mobilních telefonech a jiných zařízeních
Stáhnout
O Tau a ctnosti
ve formátu EPUB

( zip )