Jazyk mimozemšťanů
ÚvodPřekladyCeníkReferenceKontakt

O klingonštině - článek přesunut


Celý článek byl přemístěn sem: O překladu klingonského slovníku

Dále na stránkách najdete 
popis klingonské výslovnosti, několik frází s uvedenou přibližnou výslovností a výběr inspirativních klingonských rčení.

Klingonský slovník vydalo nakladatelství Triton v roce 2008. V současnosti je již zcela vyprodán; k dispozici zůstává ke stažení na ulož.to a scribd.com ve formátu pdf. Přímé odkazy sem ale nedávám - ještě by mne někdo mohl nařknout, že odkazem porušuji svá vlastní autorská práva.

Klingonština je oficiální jazyk Klingonské říše. Po dlouhou dobu bylo pouze několik ne-Klingonů schopno získat dostatek informací o tomto jazyce potřebných k tomu, aby se mohli zapojit do srozumitelné konverzace s Klingony. Nedávno však byla, s pomocí Rady federace pro vědecký výzkum, od- souhlasena studie, jejímž účelem bylo zaznamenání a analy- zování jazyka a kultury Klingonů s konečným cílem připravit encyklopedii i vyučovací materiály. Tento slovník představuje první výsledek vynaloženého úsilí.

Slovník je rozdělen do dvou hlavních částí: krátký popis gramatiky a samotný slovník. Popis gramatiky je zamýšlen jako nástin klingonské gramatiky, její přiblížení, nikoli kompletní detailní rozbor. Měl by však umožnit čtenáři poskládat klingonská slova akceptovatelným způsobem. Autory mnoha pravidel uvedených v popisu gramatiky jsou přímo klingonští gramatici.

Klingonský slovník - učebnice a slovník klingonštinyJe nutné mít na paměti, že ačkoliv pravidla striktně říkají „vždy" a „nikdy", když se klingonsky hovoří, stává se, že se tato pravidla občas poruší. Jinými slovy, uvedená pravidla shrnují vše, na čem se klingonští gramatici shodují jako na „nejlepší" klingonštině. Vzhledem k tomu, že výzkum dosud nebyl ukončen, je tento slovník poněkud omezen šíří záběru. Existuje určitě více slov než ta, která jsou zde uvedena. Ve slovníku nejsou zastoupeny zejména tři konkrétní skupiny slov: vědecká terminologie, slova pro místní nástroje, zvyky, flóru a faunu, a slovní zásoba týkající se jídla.

Termíny související s různými vědeckými obory jsou předmětem zvláštní studie, v současnosti se připravuje zpráva o jejích vý- sledcích. Klingonská slova pro tradiční nástroje a staré zvyky jsou obtížně přeložitelná. V současnosti rovněž není snadné porozumět názvům místních rostlin a zvířat. Tyto otázky budou plně vyjasněny v připravované Klingonské encyklopedii. Názvy jídel chybí z důvodu omezených zdrojů, vyskytly se totiž problémy s náborem dobrovolníků, kteří by se zajímali o studium klingonských stravovacích zvyků. Dokud nebude tento výzkum uskutečněn, není vhodné, aby byl zveřejňován seznam slov, jejichž význam nebyl dosud plně pochopen. Slovník se bude nepochybně dále rozrůstat v závislosti na tom, jak se budou shromažďovat další údaje.

Dokonce v tomto brzkém stadiu se však objevují jisté zákonitosti. Například neexistují žádná slova pro pozdrav, jako ahoj, jak se máš, dobré ráno apod. Zdá se, že tato slova a fráze klingonština prostě vůbec nezná. Když se potkají dva Klingoni (vyjma případů, kdy je chování předepsáno vojenským protokolem), pokud je vůbec řečeno něco ve smyslu zahájení rozhovoru, je to výraz, který lze nejlépe přeložit jako „Co chceš?". Na rozdíl od většiny lidí, kteří začínají konverzaci pozdravy, dotazy na zdraví účastníků rozhovoru a poznámkami o počasí, Klingoni mají tendenci začít rozhovor jednoduše konstatováním hlavních bodů. Ačkoli jsou Klingoni na svůj jazyk hrdí a často se zapojují do dlouhých diskuzí o jeho výrazovosti a kráse, nepovažují ho za praktický v komunikaci mimo Klingonskou říši.

kli_hamlet.jpgPro vnitřní a mezigalaktickou komunikaci akceptovala klingonská vláda, spolu s většinou ostatních vlád, jako lingua franca angličtinu. Všeobecně se angličtinu učí pouze Klingoni z vyšších tříd (včetně vyšších vládních úředníků a vojenských důstojníků). Výsledkem je, že angličtina získala dvě dodatečné funkce v klingonské společnosti. Zaprvé se používá jako znak úrovně nebo postavení. Klingoni, kteří anglicky umí, ji používají mezi sebou, aby ukázali svou vzdělanost a prezentovali své postavení ve společnosti všem, kteří náhodou poslouchají. Zadruhé se angličtina používá v situacích, kdy je nutné udržet sluhy, vojáky nebo lid neinformované. Takže velící důstojník na klingonské lodi mluví při udílení rozkazů posádce často klingonský, ale zvolí angličtinu, když bude diskutovat s důstojníky. Na druhou stranu může Klingon použít klingonštinu v přítomnosti ne-Klingonů, a tím jim zabrání v pochopení, co se děje. Toto užití klingonstiny se jeví jako velice efektivní.

Klingonština má množství dialektů. Pouze jeden z dialektů je prezentován v tomto slovníku, a to dialekt současného klingonského císaře. Když byl v historii klingonský císař z ja- kéhokoli důvodu vyměněn, často se stávalo, že nový císař hovořil jiným dialektem. Výsledkem je, že dialekt nového cí- saře se stává dialektem oficiálním.

Klingoni, kteří nemluví oficiálním dialektem, jsou považováni buď za hloupé, nebo podvratné a jsou obvykle nuceni vykonávat úkoly, které ti, kteří oficiálním dialektem hovoří, považují za nechutné. Většina Klingonů se proto snaží mluvit plynně několika dialekty. Některé dialekty se liší od dialektu uveřejněného v tomto slovníku pouze lehce. Rozdíly bývají ve slovní zásobě (napří- klad výraz čelo se liší téměř v každém dialektu) a ve výslov- nosti některých hlásek. Na druhou stranu se některé dialekty od současného oficiálního dialektu liší do té míry, že ti, kdo těmito dialekty hovoří, mají značné obtíže v komunikaci se současným vládním

Připravil jsem pro Vás článek o překladu klingonského slovníku, popis klingonské výslovnosti, několik frází s uvedenou přibližnou výslovností a dále výběr inspirativních klingonských rčení.

Zpět


linka
 Czech presentation blogtao tepenízeknížkySci-fizápisník 3strana 2anglické citátyodkazystrana 4pátá stranašestá stranaklingonská příslovívýdělkylatinské citátyklingonštinacitátyněkolik článků nejen o překládánícitáty třetípřeklad anotace diplomové práce
Translations Czech - English