Odkazy, doporučené zdroje
ÚvodPřekladyCeníkReferenceKontakt

Osobnost manažera a užitečné odkazy


Management lze chápat jako proces koordinování činností skupiny pracovníků, realizovaný jednotlivcem nebo skupinou lidí za účelem dosažení určitých výsledků, které nelze dosáhnout individuální prací. Management je potřeba studovat, protože principy managementu se v průběhu historie ukázaly být velmi účinným nástrojem konkurenčního boje.

Manažeři mají pravomoc a zodpovědnost vytvářet různé produkty a poskytované (překladatelské) služby. Manažeři vytvářejí podmínky, při kterých je lidem poskytována práce, příjmy, životní styl, výrobky, služby, bezpečí, zdravotní péče a znalosti. Na světě je velké množství společností a každá z nich potřebuje své manažery, kteří se postarají o jejich růst a udržení se na trhu. Je tu spousta příležitostí pro tvořivé lidi, kteří umějí vystihnout potřeby lidí a současně znají své možnosti. Pozice manažera vyžaduje vzdělané, tvořivé a houževnaté jedince. Manažerské posty mohou být zastávány jak ženami tak muži.

Při hledání nových řešení se uplatňuje tvořivost. Tvořivost obvykle znamená schopnost a sílu vyvinout nové nápady. Tvořiví lidé jsou zvídaví, přicházejí s mnoha novými a neobvyklými nápady, jenom zřídka bývají spokojeni se stávajícím stave. I když jsou vzdělaní, nespoléhají pouze na racionální procesy, ale uplatňují při řešení problémů i citové aspekty své osobnosti. Jsou si vědomi svých schopností nezávislého uvažování. Mají odpor ke konformitě a mají dojem, že se od ostatních odlišují.

Ve vhodném prostředí mají prakticky všichni lidé schopnost být tvořiví. Tvůrčí lidé mohou přispět k rozvoji jakéhokoli podniku, mohou však být i příčinou potíží: ne vždy jsou změny ve firmě s ustálenými pořádky vítány. Tvrdošíjné prosazování neobyčejných nápadů může způsobit zmaření jiných myšlenek a bránit hladkému fungování organizace.

Tvůrčí proces má několik fází:
1. Podvědomé sledování – absorbování problému, který může být dost nejasný
2. Intuice – propojování různých faktorů, ač se na první pohled zdají být protichůdné. tato fáze vyžaduje čas.
3. Poznání – většinou představuje výsledek náročné práce. Je zajímavé, že k poznání dochází často v okamžiku, kdy člověk není přímo soustředěn na řešený problém.
4. Logická formulace – další propracování dané myšlenky.

Management se neustále vyvíjí. Stejně tak se liší manažeři od sebe: V odlišných systémech jsou zapotřebí odlišné schopnosti a znalosti. Komunikační technologie se neustále vyvíjí a obchod se stává globálním. Manažeři, kteří dokáží nejefektivněji využívat lidské a materiální zdroje budou pro své firmy nepostradatelným zdrojem jejich prosperity v nových celosvětových ekonomických podmínkách. Manažeři se těmto změnám musí přizpůsobit a učit se novým metodám.

V Japonsku kladou manažeři velký důraz na pozici firmy na trhu, ale méně již na zisk a návratnost investic. Techniky Japonského managementu pronikají i na západ.

Upřednostňují se:
- Zaměstnání na dlouhou dobu.
- Rozvoj schopností a znalostí pracovníků.
- Starost o to, aby se zaměstnanci ve společnosti dobře cítili.
- Vnitřní kontrolní mechanismus.
- Rozhodnutí dělaná na základě koncensu.
- Kolektivní rozhodování, ale individuální odpovědnost.
 
Manažeři musí rozumět prostředí, ve kterém pracují. Musí se umět vcítit do pracovníků, ať již pracují doma nebo v cizině. Nezbytné je chápat kulturní rozdíly, pokud je firma v jiné kultuře.
Manažeři musí umět aktivně naslouchat pracovníkům a to, co se dozvědí dále využít.
Manažeři musí vědět, že se od druhých mohou hodně naučit, stejně jako z vlastních chyb.
Manažer se musí umět ovládat. Zároveň být v jednání upřímný: v dlouhém období to slouží k upevnění přátelských vztahů mezi jednajícími stranami.
Manažeři musí akceptovat risk jako součást jejich jednání.
Musí se neustále učit, číst domácí i přeložené knihy. A jiné překlady. Toužit dozvídat se nové.
Manažer by měl mít podporu své rodiny, neboť ve fungujícím rodinném prostředí by měl nacházet potřebné zázemí pro odpočinek a relaxaci.
Musí být schopen si efektivně plánovat čas a udělat během dne maximum. Neměl by se však příliš ohlížet minulosti, pokud se mu něco nepodařilo, ale být v přítomnosti.
Manažer musí mít znalosti z psychologie a sociologie a uplatňovat je.
Manažeři se musí vždy snažit o co nejefektivnější rozdělení zdrojů a tvořit ceny, například překladů.

Manažer by měl být neustále v obraze o aktuální ekonomické a politické situaci ve státě, ve kterém pracuje. Také by měl neustále sledovat činnost konkurence, vědět, jaká je pozice jeho firmy vzhledem ke konkurenčním společnostem. Stejně tak by měl vědět o nejbližších spolupracovnících společnosti.
Měl by vědět, jak prostředí působí na společnost i jaké dopady má činnost společnosti na prostředí, ať již životní, politické nebo ekonomické.

Mezi nejvýznamnější vlivy patří
- zákazníci, jejichž požadavky a přání musí organizace uspokojovat,
- konkurenti, vůči nimž musí organizace dosahovat konkurenčních výhod,
- dodavatelé, kteří dodávají organizaci nezbytné zdroje a lidské zdroje.
 
Hlavní principy managementu jsou:
1. Dělba práce, umožňující dosáhnout výhody ze specializace
2. Rovnováha pravomoci a zodpovědnosti
3. Disciplína a spravedlnost - jasně formulovaná pravidla
4. Jednoznačnost přikazování
5. Jednota zaměření - jasně definovaný cíl
6. Podřízenost individuálních zájmů zájmům obecným
7. Spravedlivé odměňování
8. Nepřetržitý řetěz příkazů a informací
9. Stabilita pracovníků - vytváření pocitu sounáležitosti k firmě
10. Iniciativa - vést pracovníky k samostatnosti

Typy manažerů - záleží na pozici ve společnosti: (podnik, univerzita)
1. Vrcholový management - strategická úroveň (výkonný ředitel, rektor)
2. Střední management - technická úroveň (vedoucí úseku, děkan)
3. Provozní management - operační úroveň (vedoucí provozu, vedoucí katedry)

Nejdůležitější pro manažery jsou obecně použitelné manažerské dovednosti. Konkrétní druh manažerských dovedností závisí na zastávané pozici. Manažeři musí realizovat většinu prací, za které zodpovídají, prostřednictvím jiných lidí. Proto musí být schopni své podřízené pracovníky účinně motivovat a efektivně s nimi komunikovat.Seznam užitečných odkazů na internetu nebo pro překládání.


Facebook - největší sociální síť na světě (zatím)

Seznam slovník - angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, ruština a slovenština

Twitter - druhá nejvýznamnější komunikační síť, omezený počet znaků zajišťuje stručnost a užitečnost postů

LinkedIn - síť propojující profesionály, kdo není na LinkedIn, jako by ani nebyl

Google translator - vygenerovaný překlad Vás vyjde ještě o něco levněji, než ode mě (a bude i rychleji) :-)


(databáze užitečných odkazů je ve výstavbě)
Zpět

linka
 Czech presentation blogtao tepenízeknížkySci-fizápisník 3strana 2anglické citátyodkazystrana 4pátá stranamanažermanagementředitelřízenísvobodafinancevedeníšikovnosttechnikapovídáníposlušnostkvalitalídřiprodejklingoni
Translations Czech - English