Plánování a rozhodování
ÚvodPřekladyCeníkReferenceKontakt

Plánování a rozhodování


Plánování a rozhodování jsou významné manažerské aktivity, které nelze navzájem oddělovat. Každá etapa plánování zahrnuje rozhodování, jehož kvalita ovlivňuje kvalitu plánování. Manažeři jsou hodnoceni a odměňováni na základě významu, četnosti a kvality jejich rozhodnutí.

Plánování je zaměřeno do budoucnosti. Určuje, čeho má být dosaženo a jak. Zahrnuje manažerské aktivity, zaměřené na stanovení budoucích cílů a prostředků vhodných k jejich dosažení. Plánování lze uskutečnit na všech stupních managementu. Někdy se plánování nechává na určených týmech pracovníků. Bez plánování se neobejde koordinace práce jednotlivců i skupin. Účinné plány slouží ke specifikování cílů celé organizace, například množství překladů.

Manažeři operují ve složitém prostředí, jsou ovlivňováni a také v určitém rozsahu ovlivňují okolí. Manažer musí při rozhodování brát v úvahu vnější ekonomické prostředí, kapitál, pracovní sílu, cenové úrovně, vládní daňovou a měnovou taktiku a potřeby zákazníků. Měl by měl znát převládající sociální postoje v zemi a co se aktuálně děje. Každá organizace je ovlivňována zákony, předpisy a lokálními opatřeními. Je potřeba, aby management podporoval etické zásady, aby byly skutečně plněny.

Pro stanovení firemní vize, která bude pracovníky motivovat, musí manažeři vzít v úvahu některé klíčové prvky, jako je historie organizace, činnosti, ve kterých organizace vyniká a celkové prostředí, ve kterém firma operuje. Stanovená vize musí být reálně dosažitelná, nepřesahující schopnosti organizace. Cíl by měl také být dostatečně specifický, pak bude pracovníky motivovat.

Účinný plán umožňuje realizaci změn. Pokud manažeři včas plánují změny, mohou se na ně včas připravit a plán je úspěšně realizován. Implementování plánů znamená určení úkolů a postupů práce všem zůčastněným jednotlivcům a skupinám. Plánování vyžaduje vysokou úroveň intelektuální aktivity, podobně jako překlad knih. Ti, co plánují, musí být schopni pracovat se složitými, abstraktními představami a informacemi. Proces a výsledky plánování přinášejí užitek jak manažerům, tak celé organizaci.

Manageři musí udělat 4 základní rozhodnutí týkající se prvků plánování:
CÍL: specifikované budoucí stavy, které mají být dosaženy. Cíle musí uspokojovat očekávání mnoha skupin (které mívají často protichůdné zájmy) v organizačním prostředí.
AKCE: prostředky, respektive specifické činnosti, plánované k dosažení určených cílů.
ZDROJE: představují omezení, které musí manažer při plánování akcí respektovat.
IMPLEMENTACE zahrnuje určení pracovníků a jejich úkolů zaměřených na realizaci plánu.

CÍL:
Priorita cílů znamená, že v určitý okamžik je dosažení některého cíle důležitější než dosažení cílů ostatních. Manažeři mají často problém stanovit pořadí důležitosti cílů, aby co nejlépe přiřadili disponibilní zdroje. Účel a cíl představují koncové body k nimž jsou zaměřeny činnosti podniku. Časový rámec cílů vyžaduje, aby byly v určité době realizovány řady činností. Z těchto důvodů manažeři obvykle identifikují krátkodobé (do jednoho roku), střednědobé (1 - 5 let) a dlouhodobé (5 a více let) cíle. Časový rámec cílů se prakticky promítá do sestavování specifických plánů.

Konflikty mezi cíli (různé skupiny mají různé cíle):
krátkodobý zisk versus dlouhodobý růst, zisk versus konkurenční postavení na trhu, propagace versus rozvoj výrobku, prohloubení trhu nebo nové trhy, rozvoj činností versus nové činnosti, ziskové cíle versus neziskové (např. sociální), růst versus stabilita, malé riziko versus velké riziko

AKCE:
Někdy manažeři neví, jakou akci k dosažení cíle zvolit, nebo kterou z mnoha možností vybrat. Při plánování je vždy třeba zvažovat alternativní možnosti. Vhodný výběr akce umožní úspěšně dosáhnout cíle.

ZDROJE
Manažeři předvídají velikost budoucích tržeb z prodeje překladů a musí též předvídat potřebu hlavních zdrojů, jako jsou lidé, materiál, energie a peníze. Zdroje je možné koncentrovat na několik strategických cílů, doplňovat nákladné zdroje levnými, využívat recyklační technologie a urychlovat oběh oběžných prostředků snižováním zásob hotových výrobků.

Zpracování rozpočtu je součást plánovacího procesu, který předchází implementaci plánu. Fáze zpracování rozpočtu vychází z předpovědi prodeje a od tohoto se přímo či nepřímo odvíjejí další rozpočty. Rozpočet misí zahrnovat materiální, mzdové a ostatní výrobní výdaje, stejně jako výdaje spojené s marketingovou podporou jednotlivých výrobků.

VARIABILNÍ  ROZPOČTOVÁNÍ = mění se podle výsledků prodeje a jsou různé varianty.
KLOUZAVÉ  ROZPOČTOVÁNÍ = stanoví se rozpočet na určité období a pravidelně se aktualizuje. Výhodou je, že se při něm soustavně uplatňují nové informace a zkušenosti manažerů.Zpět

linka
 Czech presentation blogtao tepenízeknížkySci-fizápisník 3strana 2anglické citátyodkazystrana 4pátá stranamanažermanagementředitelřízenísvobodafinancevedeníšikovnosttechnikapovídáníposlušnostkvalitalídřiprodejklingoni
Translations Czech - English