Kyberměny
ÚvodPřekladyCeníkReferenceKontakt

Tvůrčí proces


Volba techniky, která se při rozhodování použije, bývá ovlivňována praktickými podmínkami a možnostmi. Roli zde může hrát disponibilní čas a fyzická vzdálenost potenciálních účastníků. Praxe ukazuje, že Metoda Delphi a Nominální Skupinová Technika jsou mnohem produktivnější pro tvorbu námětů než Brainstorming a Synektika. V mnoha případech bývá skupinové rozhodování kvalitnější, než rozhodování individuální. I v tom však existují výjimky, protože skupinové rozhodování může samo o sobě vést k vytváření nových problémů. Skupinové rozhodování je vhodné především pro řešení specifických, nestrukturovaných složitých problémů.

Tvůrčí proces má několik fází:

1. Podvědomé sledování – absorbování problému, který může být dost nejasný
2. Intuice – propojování různých faktorů, ač se na první pohled zdají být protichůdné. tato fáze vyžaduje čas.
3. Poznání – většinou představuje výsledek náročné práce. Je zajímavé, že k poznání dochází často v okamžiku, kdy člověk není přímo soustředěn na řešený problém.
4. Logická formulace – další propracování dané myšlenky.

Techniky na podporu tvořivosti:

1. BRAINSTORMING:
Tým se sejde a společně se snaží dobrat řešení. Klade se důraz na skupinové myšlení a je to široce používaná, velice oblíbená a efektivní metoda. Je výhodné, jestliže rozhodnutí dělá skupina, která ho bude realizovat. Každá myšlenka je prezentována celé skupině, aby se co nejvíce rozvíjela skupinová asociace a vznikaly další myšlenky a nápady. Pravidla jsou:
1.    Žádný nápad nesmí být kritizován
2.    Čím je myšlenka původnější, tím lépe
3.    Je kladen důraz na množství nápadů
4.    Zdokonalování nápadů ostatními je podporováno

2. SYNEKTIKA:
Vedoucí týmu zadává skupině témata k diskusi, ale neprozradí vlastní podstatu problému. Hlavním smyslem tohoto přístupu je, aby se zabránilo členům týmu v předčasném a unáhleném řešení. Synektika se používá například pro námět na nový výrobek.

3. METODA DELPHI
Vytvoří se skupina odborníků, ti jsou pomocí speciálních dotazníků anonymně požádáni, aby vyslovili svůj názor na specifikovaný problém. Odpovědi se dají dohromady a složené výsledky se opět předkládají skupině odborníků. Ti na základě poskytnutých informací učiní novou předpověď. Proces se opakuje tak dlouho, dokud nedojde ke sblížení názorů. Předností metody Delphi je, že svojí anonymitou eliminuje potenciální předpojatost expertů, která by mohla vzniknout při jejich osobním kontaktu. Dochází k postupnému zpřesňování požadovaných stanovisek a postupné shodě názorů odborníků.

4. NOMINÁLNÍ SKUPINOVÁ TECHNIKA
Tato technika má široké uplatnění ve zdravotnictví, sociálních službách, školství, průmyslu a ve vládních organizacích. Představuje v podstatě strukturovanou týmovou poradu sedmi až deseti členů, kteří sedí u jednoho stolu a své původní náměty píší na bloku, ale verbálně spolu nekomunikují. Po pěti minutách postupně členové prezentují týmu své myšlenky a určený člen týmu je zaznamenává na papírovou tabuli. Obvykle se shromáždí 18 až 25 námětů. Poté se o každém z nich diskutuje. Každý člen poté, nezávisle na ostatních, uspořádá náměty od nejvýznamnějšího k nejméně významnému. Poté se pomocí těchto dílčích pořadí stanoví celkové pořadí všech námětů
.


Zpět

linka
 Czech presentation blogtao tepenízeknížkySci-fizápisník 3strana 2anglické citátyodkazystrana 4pátá stranamanažermanagementředitelřízenísvobodafinancevedeníšikovnosttechnikapovídáníposlušnostkvalitalídřiprodejklingoni
Translations Czech - English