Role manažerů
ÚvodPřekladyCeníkReferenceKontakt

Role a funkce manažera


Manažeři operují ve složitém prostředí, jsou ovlivňováni a také v určitém rozsahu ovlivňují okolí. Manažer musí při rozhodování brát v úvahu vnější ekonomické prostředí, kapitál, pracovní sílu, cenové úrovně, vládní daňovou a měnovou taktiku a potřeby zákazníků. Měl by znát převládající sociální postoje v zemi a co se aktuálně děje (politika, legislativa). Každá organizace je ovlivňována zákony, předpisy a lokálními opatřeními. Je potřeba, aby management podporoval etické zásady, aby byly skutečně plněny. Chování manažerů by mělo být v každém případě etické, ať už v osobním životě, v účetnictví či v obchodních činnostech a jednáních.

Tři hlavní typy dovedností užitečných v práci manažera jsou:

Koncepční dovednosti - schopnost řídit celou organizaci jako systém, který je třeba usměrňovat, aby byly dosahovány jeho strategické cíle.
Lidské dovednosti - schopnost vedení lidí. Překlady vyžadují různé schopnosti. Umět lidi motivovat a kontrolovat, poskytovat jim potřebné informace a řešit interpersonální a pracovní problémy. Schopnost vyučovat a koučovat ostatní.
Technické dovednosti - schopnost používat specifické znalosti, techniky, metody a postupy pro realizaci výkonných činností a procesů.


Význam koncepčních dovedností roste s úrovní managementu. Nejvyššího významu nabývají na nejvyšší úrovni managementu, kde rozhodování vrcholových manažerů má často dlouhodobé důsledky a ovlivňuje výkonnost celé organizace nebo jejích úseků.

Technické dovednosti nabývají největšího významu u manažerů na střední úrovni, jejichž kvalitní rozhodování na těchto znalostech a dovednostech značně závisí. (Oddělení technické, výrobní, výzkumné, vývojové, právní a marketingové...)
Na nejnižší úrovni managementu jsou nejdůležitější lidské dovednosti. Jejich potřeba vyplývá z nutnosti řešit interpersonální problémy ve výrobě či vzdělávacím procesu.

ROLE MANAŽERŮ:

INTERPERSONÁLNÍ  ROLE: oblast mezilidských vztahů. Je to role reprezentativní, charakter je symbolický nebo ceremoniální (Starosta na oslavách, Děkan na promocích, Ředitel na oslavách životních jubileí svých zaměstnanců...), role styčného důstojníka - manageři musí komunikovat s manažery z jiných oblastí, udržovat dobré vztahy s jinými odděleními organizace, a role vůdce.
INFORMAČNÍ  ROLE: manažer zabezpečuje přijímání a odesílání informací. Zkoumá prostředí, ve kterém jeho jednotka funguje a shromažďuje veškeré užitečné informace. Informace mohou mít značný význam pro celou organizaci. Dále šíří informace podřízeným pracovníkům. V roli mluvčího reprezentuje celou jednotku vůči ostatním lidem.
ROZHODOVACÍ  ROLE: je to nejdůležitější role manažera. Manažer musí sledovat důležité změny ve firmě i okolí. Manažeři poté v reakci usměrňují a uskutečňují korektivní aktivity. Jejich hlavním cílem je udržování stability.

Rozhodovací role manažerů se dále dělí na:
1.    Úloha podnikatele
2.    Úloha odstraňovatele rušivých vlivů
3.    Úloha alokátora zdrojů
4.    Úloha vyjednávače (jednání s různými osobami a skupinami osob)

Ve všech skupinách soutěží manažeři o informace, vliv a zdroje. Je třeba zohlednit zákazníka, například studenti potřebují levnější ceny překladů. Tato soutěživost by mohla být zdrojem konfliktů, pokud by neexistovala nezbytná kritéria etiky chování manažerů.

Byly vyvinuty 3 základní typy morálních teorií:

1.    Teorie utility
– plány a činnosti by měly být vytvářeny tak, aby přinášely co největší užitek co největšímu počtu lidí.
2.    Teorie základních práv
– všichni lidé mají základní práva jako právo svobody názorů, svobody slova a svobody konání
3.    Teorie práva
– vedoucí pracovníci by měli být při svém konání vedeni poctivostí, spravedlností a nestranností.

Manažeři jsou odpovědni za vytváření organizačního prostředí. Manažeři mají zájem, aby byla jejich výkonnost pozitivně hodnocena – vidí to jako uznání své práce. Manažeři jsou odpovědni za uznávané sociální hodnoty a budou proto dávat přednost řešením, která jsou v souladu s těmito hodnotami. Jestliže kritéria na úspěch jsou zisk, nepřekročení rozpočtu či objem daní vzhledem k celkovým příjmům, pak se budou snažit, aby byli v těchto oblastech úspěšní. Pokud hlediskem hodnocení úspěšnosti jsou kontrola znečištění, velikost výdajů na podporu zaměstnanců chtějících získat vysokoškolské vzdělání, podpora podřízených pro zvyšování jejich produktivity, apod., pak budou manažeři usilovat o splnění těchto cílů, případně zajistí překlad anglických knih.

FUNKCE  MANAŽERŮ:

Plánování – zahrnuje výběr úkolů, cílů
Organizování – organizovat úkoly vedoucí ke splnění cílů
Personalistika – zaplňování a udržování zaplněných pozicí v organizaci. Toto je prováděno pomocí identifikování požadavků na pracovní síly, seznamu disponibilních lidí, náborem, výběrem, umísťováním, propagací a školením či rozvojem jak uchazečů, tak stávajících pracovníků tak, aby uložené úkoly byly dosahovány účinně a efektivně.
Vedení – ovlivňování jiných lidí tak, aby byli prospěšní organizaci a napomáhali dosahování skupinových cílů. Největší problémy pochází od lidí – z jejich tužeb a postojů, z jejich chování jakožto individuí ve skupině. Vedení zahrnuje motivaci a komunikaci, aby lidé následovali plán.
Kontrolování – měření a korekce provedení jak individuálních tak i celkových aktivit organizace s cílem dosáhnout jistoty, že budou v souladu s plánem.
Koordinace – pro dosažení harmonie mezi úsilím jednotlivců a dosažení skupinových cílů.

Pro stanovení firemní vize, která bude pracovníky motivovat, musí manažeři vzít v úvahu některé klíčové prvky, jako je historie organizace, činnosti, ve kterých organizace vyniká a celkové prostředí, ve kterém firma operuje. Stanovená vize musí být reálně dosažitelná, nepřesahující schopnosti organizace. Cíl by měl také být dostatečně specifický, pak bude pracovníky motivovat.Zpět

linka
 Czech presentation blogtao tepenízeknížkySci-fizápisník 3strana 2anglické citátyodkazystrana 4pátá stranamanažermanagementředitelřízenísvobodafinancevedeníšikovnosttechnikapovídáníposlušnostkvalitalídřiprodejklingoni
Translations Czech - English