Smlouva z Amsterodamu
ÚvodPřekladyCeníkReferenceKontakt

Amsterodamská smlouva


Amsterodamská smlouva, zásadní dokument, který schválili šéfové vlád a států patnáctky a jenž nahradí nyní platnou Smlouvu o Evropské unii, se zabývá dalším prohlubováním integrace. Je to vlastně jakýmsi rozšířením či upřesněním Mástrichtské smlouvy. Tato upřesnění se týkají především společných kroků při řešení problémů nezaměstnanosti, společného rozhodování, vnitřní bezpečnosti a společné zahraniční a bezpečnostní politiky.

V otázce zaměstnanosti je cílem Unie nadále snížení nezaměstnanosti, avšak nepočítá se s harmonizací pracovních předpisů a podobných regulí mezi členskými státy. Většinovým rozhodnutím může EU podněcovat zahájení velkých veřejných staveb k vytváření pracovních míst, ale jejich financování je pak věcí národních států.

Kromě sféry jednotného vnitřního trhu budou moci státy rozhodovat bez jednomyslnosti také v dílčích sférách sociální politiky, při koordinaci právních a správních předpisù, které souvisí s právem svobodně se usadit v kterékoli zemi Unie, dále v kultuře, průmyslu, výzkumu a v ekologických otázkách. Jednomyslnost je nadále požadována v zahraniční a daňové politice, v otázkách udělování azylu a v některých bodech, jež se týkají vnitřní bezpečnosti.

Do Smlouvy je nově zařazena klauzule, reflektovaná i v ostatních překladech dokumentů, která má umožnit členským státům, aby pokročily v těsnější spolupráci, i když si ostatní přejí zůstat zpět. Mechanismus se spouští kvalifikovanou většinou, avšak tam, kde jde o „životní zájem" jiného členského státu, může být stanovena potřeba jednomyslnosti.

Jednomyslnost se vyžaduje při všech zásadních rozhodnutích v této sféře, avšak možná je tzv. konstruktivní abstence, což znamená, že stát se některým rozhodnutím nemusí řídit, pokud nesouhlasí, avšak nemůže mu zabránit. V Bruselu má být zřízena nová funkce, tzv. Mister Europe (Pan Evropa). Bude navenek prezentovat rozhodnutí, která učinila Rada ministrů EU.

Do Smlouvy mají být později přijata ustanovení tzv. Schengenské dohody (má plně platit od roku 1999) o volném pohybu osob uvnitř Unie a o kontrole jejích vnějších hranic. Azylová politika vyžaduje jednomyslnost, ale více pravomocí dostane Europol, jenž bude moci požádat členské země, aby pro tuto operativní policejní instituci provedly určitá vyšetřování. Británie a Irsko si mohou ponechat kvůli ostrovní poloze i kontrolu vnitřních hranic EU.

Amsterodamská smlouva dále přenáší některé z oblastí vnitřní bezpečnosti a spravedlnosti do kompetence Společenství a posiluje spolupráci ve zbývajících oblastech třetího pilíře Společenství. Navíc vtěluje do Smlouvy o Evropské unii i Schengenské dohody. Všechny uchazečské země musí v různé míře řešit náročné úkoly boje proti organizovanému zločinu, terorismu, obchodu s ženami a s drogami.

Další dimenzi do této problematiky vnáší kontrola nad vnějšími hranicemi a respektování mezinárodních norem, které upravují problematiku azylu, víz a imigrace. Zeměpisná poloha některých uchazečů je vystavuje nebezpečí importu problémů ze sousedních zemí. Některé uchazečské země začaly s energickými reformami poměrně záhy. Jiné přistoupily k řešení tohoto okruhu problémů později z důvodu změn ve vládě. Souhrnně platí, že mezi jednotlivými uchazečskými zeměmi existují značné rozdíly jak z hlediska právních podmínek a norem, tak v jejich praktickém prosazování. Všechny uchazečské země společně sdílejí problém nedostatku kvalifikovaných a zkušených pracovníků. Vzhledem ke změnám například začíná být nedostatek překladatelů pro levné překlady.

V oblasti bezpečnosti, svobody a spravedlnosti bude mít nesmírný význam budování příslušných institucí už v období před přijetím do Unie.

Vliv těchto faktorů na současnou Unii je zřejmý již nyní. Avšak rozšíření Unie dává možnost efektivněji řešit společné problémy v těchto oblastech, které se týkají jak stávajících členů Unie, tak i uchazečů o členství. Evropská unie není (a ani nesmí být) statickou veličinou, je neustále v pohybu. Celý svět se neustále mění, a Unie musí tyto změny reflektovat ve svých strukturálních změnách. Jen tehdy může úspěšně zajišťovat nejvíce blahobytu a bezpečí pro své občany, a stejně tak pro všechny, kteří v ní hledají azyl před represivními režimy.Zpět

linka
 Czech presentation blogtao tepenízeknížkySci-fizápisník 3strana 2anglické citátyodkazystrana 4pátá stranamanažermanagementředitelřízenísvobodafinancevedeníšikovnosttechnikapovídáníposlušnostkvalitalídřiprodejklingoni
Translations Czech - English