Překlady do angličtiny od překladatele
Překlady od překladatelePřeklady knihCeny překladůReference překladateleBlog

Latinské citáty ze staré učebnice latiny


Učebnice latinyKurz latiny, do nějž na Gymnáziu dobrovolně chodilo pouze několik "divných" studentů (viz článek "Vzpomínka na paní profesorku"), mi hodně dal. Pochopil jsem, že už před dvěma tisíci lety (a dříve) lidé znali vše, co potřebují ke štěstí, přesto museli opakovaně projít mnoha agóniemi, když se těmito znalostmi neřídili a stále znovu je zapomínali.

Chcete několik moudrých rad do života v moderní společnosti? Přečtěte si následující věty vytrhané z kontextu ze staré učebnice latiny pro střední školy, kterou jsme tehdy v kurzu používali. Latinské věty jsou doplněné o překlad do češtiny.

Od období Říše římské se nic podstatného nezměnilo - protože lidé se nezměnili. Proto i tyto úryvky zůstávají v platnosti a obsahují návod na šťastný a naplněný život.

Nejedná se o známé latinské citáty, ale spíše o drobné postřehy či prosté komentáře o běhu lidského života, o to možná působivější.

Další zajímavé citáty naleznete na stránce klingonských přísloví, anglických citátů a v Tao-te-ťingu.

Nunc melius et felicius vivimus quam parentes nostri vivebant.
Nyní žijeme lépe a šťastněji, než naši rodiče žili.

Viri prudentes et sapientes numquam divitias nimias cupient.
Lidé rozumní a moudří nikdy nebudou dychtit po přílišném bohatství.

Omnes dolores tempore minuentur et lenientur.
Všechny bolesti čas zmenšuje a zjemňuje.

Cursus vitae hominis brevis est sed casus hominum saepe varii sunt.
Běh života lidského je krátký, avšak osudy lidí jsou často pestré.

Agri et oppida bellis delentur.
Pole a města jsou ničena válkou.

Virí probi officia servant.
Řádní muži plní své povinnosti.

Verba movent exempla trahunt.
Slova dojímají, příklady táhnou.

Magistrorum exempla pueros educant.
Příklady učitelů vychovávají žáky.

Semper discipuli industrii este.
Buďte vždy pilnými žáky.

Un bello viri, feminae, liberi interficiuntur.
Ve válce jsou muži, ženy, děti zabíjeni.

Patriam semper firmarus et defendimus.
Vlast vždy upevňujeme a bráníme.

Libri boni semper amici fidi erunt.
Dobré knihy budou vždy oddanými přáteli.

Non semper a parentibus alemur et erudiemur.
Nebudeme vždy od rodičů živeni a vychováváni.

Dum vivimus vivamus.
Dokud žijeme, užívejme života.

Praeteria corrigi non possunt.
Minulé věci není možné opravit.

Qualis labor tale praemium.
Jaká práce, taková odměna.

Aestate noctes breviores sunt quam hierme.
Noci léta jsou kratší než noci zimy.

Patria libera civibus nihil carius est.
Nic není občanům dražší než svoboda vlasti.

Ego diligam te, tu diliges me.
Já miluji tebe, ty miluješ mne.

Parci nostrum et vestrum centum annos implebunt.
Málokteří z nás a vás se dožijí sta roků.

Ne narretis omnia omnibus.
Nevykládejte všechno všem.

Sero vencientibus ossa.
Pozdě přicházejícím kosti.

Incipiente vere flores apparent.
Když začíná jaro, objevují se kytky.

Cui maiora et plura debemus beneficia quam parentibus nostris?
Komu větší a četnější dobrodiní jsme dlužni, než našim rodičům?

Aequam servatementem rebus in adversis.
Zachovávejte klidnou mysl ve věcech nepříznivých.

In bello multae et pulcherrimae urbes deletae sunt.
Ve válce byla zničena četná a velmi krásná města.

Donec eris felix, multos numerabis amicos, tempora si fluerint nubila solus eris.
Dokud budeš šťastný, budeš mít mnoho přátel, přijdou-li časy nepříznivé, budeš sám.

Tempora mutantur et nos mutamur in illis.
Časy se mění a my se měníme s nimi.

Nil homini certum est.
Pro člověka není nic jistého.

Quod dubites ne feceris.
Nedělej to, o čem pochybuješ.

Deliberanda saepe perit occasio.
Rozvažováním se často ztrácí příležitost.

Maximas habet divitias qui nullas desiderat.
Největší bohatství má ten, kdo si žádné nežádá.

Mens agitat molem.
Mysl pohybuje hmotou.

Nihil habenti nihil deest.
Kdo nic nemá, nic nepostrádá.

Nihil parcere egestatis est initium.
Nešetřit je počátek bídy.

Nihil volenti difficile est.
Nic není těžké pro toho, kdo chce.

Oblatam tene occasionem.
Využij vhodné příležitosti.

Persta atque abdura.
Vydrž a vytrvej!

Omnis habet suna dona dies.
Každý den má svoje dary.

Deficit omne quod nascitur.
Vše, co se rodí, umírá.

Messe tenus propria vive.
Z vlastní sklizně žij.

Imperare sibi maximum imperium est.
Vládnout sám sobě je největším vladařským uměním.

Omnem crede diem tibi diluxisse supremum:
Grata superveniet quae non sperabitur hora.

Mysli, že den, který žiješ, je poslední, který ti vzešel:
Potom si budeš vážit těch chvil, jichž jsi nedoufal užít.

Sine spe vita hominum tristis esset.
Bez naděje život lidský smutný by byl.

Legum idcirco servi sumus ut liberi esse possimus.
Proto jsme otroky zákonů, abychom mohli být svobodni.

Num vita beata in divitiis posita est? Minime.
Což šťastný život spočívá v bohatství? Nikoli.

Amemus patriam, pareamus legibus, posteritatis gloriae serviamus.
Milujme vlast, poslouchejme zákony a služme slávě potomstva.

Non fuisti in iuventate qui fueras in pueritia.
Nebyl jsi v mládí takovým, jakým jsi předtím byl v dětství.

Terra communis mater omnium mortalium est.
Země je společná matka všech smrtelníků.

Tristis eris si solus eris.
Bude ti smutno, budeš-li sám.

Obálka O Tau a ctnosti

E-kniha - dárek pro milovníky nadčasové moudrosti dávných civilizací

Svět se ocitá ve stále větším chaosu. Pro obnovení rovnováhy je třeba jít ke kořenům. Cestu ukazuje taoistická filosofie.

Novou českou verzi Tao-te-ťingu si můžete zdarma a bez registrace stáhnout ve formátech pdf, mobi a epub:

Formát pdf

Stáhnout
O Tau a ctnosti
ve formátu PDF


Pro čtečky Kindle

Stáhnout
O Tau a ctnosti
ve formátu MOBI

( zip )
Pro čtení v mobilních telefonech a jiných zařízeních
Stáhnout
O Tau a ctnosti
ve formátu EPUB

( zip )


Zpět