Podmínky překladatele
ÚvodPřekladyTao te tingPřeklady knihZápisník

Podmínky překladatelských služeb


Nemám rád složité právní kličky (i když je poměrně často překládám). Považuji si každé zakázky a překlad se snažím dodat zákazníkovi v domluveném termínu a v maximální možné kvalitě. Nicméně, pro srozumitelnost jsem sepsal několik obecně platných zásad obchodního vztahu:

1. Začátek smluvního vztahu
Smlouva mezi mnou - překladatelem a vámi - zákazníkem vzniká na základě objednávky překladu. Objednávku je nutné zadat písemnou formou (e-mail, fax, pošta), kterou obratem potvrdím. Potvrzením závazné objednávky nabude objednávka i podmínky platnosti v plném rozsahu.

2. Kalkulace ceny překladu
Výpočet ceny překladu probíhá na základě počtu znaků nebo slov v dokumentu. U editovatelných formátů (Word, Excel…) sdělím cenu překladu předem. U needitovatelných formátů (obrázky, audio záznamy, pdf…) poskytnu předběžný odhad, přičemž výsledná cena se vypočte až na základě hotového překladu. Také se vždy předem domluvím na případných příplatcích z důvodu expresního termínu dodání překladu (více než 8 normostran za 24 hodin, překlady do několika hodin), odbornosti (právní, vědecké, účetnické a vysoce technické texty) nebo obtížnosti zpracování překladu (překlad z fotografií, grafické zpracování, překlad nahraného záznamu).

3. Vyhotovení překladu
Překlad dodám ve sjednaném termínu, kvalitě, za domluvenou cenu a dohodnutým způsobem. Zákazník je povinen přijetí přeloženého textu potvrdit, nestane-li se tak do 24 hodin, považuje se tato zakázka za splněnou a překladateli vzniká právo vystavit fakturu a zákazníkovii vzniká povinnost tuto fakturu uhradit v řádném termínu, uvedeném na faktuře.

4. Důvěrnost informací
Veškeré informace, získané na jednáních se zákazníky, ze zakázek nebo z textů poslaných k cenové kalkulaci překladu, považuji za důvěrné. Zákazník je povinen informovat překladatele o účelu, pro který bude zakázka použita, např. veřejná prezentace, tisk nebo právní použití a také užití ve smyslu autorského zákona. Obsahuje-li text, který je předmětem objednávky, odborné a jinak zvláštní výrazy, zkratky a pod., je zákazník povinen předat překladateli seznam používané příslušné terminologie v příslušném jazyce nebo poskytnout jiné pomocné materiály.

5. Autorská práva
Neručím za případné porušení autorského práva zákazníkem, pouze za přeložené texty - do výše jejich ceny, viz odstavec "Reklamace". Předpokládám, že zákazník je autorem textu, nebo je oprávněn s ním volně nakládat a zadat jej k překladu. Zákazník má k výslednému překladu veškerá práva a může jej následně používat a upravovat dle svého uvážení, aniž by byl povinen mne informovat.

6. Cena překladu
Za překlad následně vystavím fakturu (u pravidelných zákazníků vždy jednou za uplynulý měsíc), jejíž splatnost je standardně 14 dní. V případě, že je překlad rozsáhlý (více než 50 normostran v jedné zakázce) nebo v odůvodněných případech se na podmínkách se zákazníky domlouvám individuálně (zálohová faktura za překlad, platba za překlad předem v částečné nebo plné výši atd.). Podkladem pro cenovou kalkulaci překladu je platný ceník překladatele uveřejněný na webových stránkách www.bonalingua.cz, případně individuální ceník překladů odsouhlasený mezi zákazníkem a překladatelem. Za poskytnuté překladatelské služby se zákazník zavazuje zaplatit sjednanou cenu. Při dlouhodobé spolupráci mohou být poskytnuty individuální ceny.

7. Reklamace
Zákazník má právo na reklamaci do 4 týdnů po obdržení vyhotoveného překladu, pokud překlad nebyl vyhotoven v souladu s objednávkou a v odpovídající kvalitě. Po tomto termínu se předpokládá, že je práce bez vady. Reklamace se uplatňuje písemně. Pokud překladatel uzná reklamaci objednavatele za důvodnou, zajistí na vlastní náklady korekturu, případně posudek nezávislého překladatele. V tomto případě má objednavatel nárok na slevu z ceny zakázky do výše 10%. Za případnou škodu způsobenou vadami provedeného překladu odpovídá překladatel, a to do výše ceny překladu. Překladatel neodpovídá zákazníkovi za škodu způsobenou zásahem vyšší moci
Nároky plynoucí z odpovědnosti za vady zanikají, jsou-li uplatněny opožděně. Zákazník je povinen uplatnit nároky z vad zakázky u zhotovitele bez zbytečného odkladu bezprostředně poté, co je zjistí, nejpozději do 4 týdnů od převzetí překladu.

8. Odstoupení od objednávky překladu
Obě smluvní strany mají právo odstoupit od smlouvy tehdy, pokud se po uzavření smluvního vztahu vyskytly na její straně neodstranitelné překážky, bránící splnění závazku. To, že od smlouvy odstupuje, je ta která strana povinna sdělit druhé písemnou formou (e-mail). Při zrušení překladu je zákazník povinen uhradit tu část překladu, kterou před zrušením objednávky stihl překladatel přeložit. Tato vyhotovená část, případně celý překlad, bude také zákazníkovi předána.

9. Závěrečná ustanovení
Znění těchto Všeobecných obchodních podmínek je pro obě smluvní strany závazné. Pokud tyto obchodní podmínky nestanoví jinak, jsou veškeré právní vztahy mezi smluvními stranami řešeny Obchodním zákoníkem České republiky.

Tyto obchodní podmínky vstoupily v platnost 6. dubna 2005.


PS: Pokud hledáte překladatele pro jiný obor/jazyk/korekturu, mohu doporučit své kolegy
Další překladatelé jsou vyhledatelní v online databázi překladatelů (ve výstavbě - vše si žádá čas), kde představuji kolegy, u nichž jsem si jistý, že odvedou kvalitní práci. Po kliknutí na fotografii nebo jméno překladatele/překladatelky se zobrazí úplný profil s podrobnými informacemi, kontaktními údaji a případně i s odkazem na jejich vlastní webové stránky (pokud je mají). Například:

Zákazníci si tak mohou na mých stránkách dokonce vybrat i někoho úplně jiného. Vím, je to nestandardní propagovat přímo na svých stránkách "konkurenci", ale pokud jsem vás stejně nezaujal, ulehčí vám to aspoň práci s dalším hledáním. :-)

Reklama - doporučená četba. :-)
Několik recenzí vybraných uměleckých překladů do češtiny nebo angličtiny najdete po kliknutí na jednotlivé obálky. Snažím se takto "nenápadně" podpořit překladatelské projekty, na nichž spolupracuji.

Prodávat je lidské
O překladu Klingonského slovníku Ukázka překladu knihy Od vědy k Bohu Tacho Little Princess Bílý dalmatin Život člověka. Co je podstatou ducha a duše? Odkud čerpají myšlenka a emoce svou nesmírnou sílu posilující či oslabující ducha i lidské tělo? Kde hledat fyzikální podstatu Dobra a Zla? Proč naše technicky vyspělá civilizace plodí tolik násilí, bídy, nemocí, špíny a neznalosti a co s tím může současný člověk dělat — co je smyslem života? překlad knihy Matematika a Mona Lisa
Překlad nejnovější knihy prof. Stanislava Grofa O Alfrédu Justitzovi Tao-te-ťing česky Probuzení včas Lídři jedí poslední překlad knihy o architektuře Revoluce vědomí Moje vlastní sci-fi
linka
 Czech presentation blogtao tepenízeknížkySci-fizápisník 3strana 2anglické citátyodkazystrana 4pátá stranašestá stranaklingonská příslovívýdělkylatinské citátyklingonštinacitátyněkolik článků nejen o překládánícitáty třetípřeklad anotace diplomové práce
Translations Czech - English