Překlady do angličtiny od překladatele
Překlady od překladatelePřeklady knihCeny překladůReference překladateleBlog

Život člověka - Pohledy lásky


Přečetl jsem velké množství duchovně a alternativně-vědecky zaměřených knih, ale Život člověka je naprostá špička. Současnému člověku otevírá dveře k poznání dosud ukrývanému v časově vzdálených nebo obtížně dostupných zdrojích. Poskytuje mu návody, jak si je může sám zpřístupnit a jak je může využívat ku prospěchu svému i druhých – jak se stát svobodnějším a šťastnějším. K této knize se pravidelně vracím - a vždy v ní objevuji něco nového.

Život člověka - obálka knihyŽivot člověka shrnuje a vysvětluje - naprosto vše. Pojednává o věčných fenoménech, které jsou úzce propojeny a zásadně ovlivňují vše živé i neživé, o lásce a nehmotě. Nabízí odpovědi na základní otázky lidského bytí: Kdo jsem, kde se nacházím, kam směřuji a proč? Co je podstatou ducha a duše? Jak můžeme na fyzikální úrovni objasnit vstup Bytosti do lidského těla (narození) nebo její vystoupení z něj (umírání, astrální cestování, klinickou smrt)? Odkud čerpají myšlenka a emoce svou nesmírnou sílu posilující či oslabující ducha i lidské tělo? Má smysl měřit lásku? A jak? Kde hledat fyzikální podstatu Dobra a Zla? Proč naše technicky vyspělá civilizace plodí tolik násilí, bídy, nemocí, špíny a neznalosti? A co s tím může současný člověk dělat? Co je smyslem života?

Život člověka moderním jazykem vysvětluje příčiny a důsledky našich problémů na základě poznatků, které hmotná a na zisk zaměřená věda nezná, nechce znát nebo nesmí znát. Upozorňuje přitom i na souvislosti mezi starodávnými naukami a moderními přírodními vědami. Zdůrazňuje povinnost naší civilizace přispět do společné studnice poznání o lásce, hmotě, energiích a Univerzu také z jiného pohledu než ryze hmotného.

Vytvořit anglickou verzi Života člověka si vyžádalo enormní množství času - 
překlad této knihy do angličtiny vznikal v úzké spolupráci s autorem 2 roky, přičemž angličtinu ladila anglická rodilá mluvčí. Poté jsem do kontrol zapojil i svou manželku: celou českou knihu mi přečetla nahlas, zatímco já četl simultánně tentýž text anglicky, pro naprostou jistotu, že během korektury nedošlo ke zkreslení některého významu nebo k jakémukoli opomenutí či přehlédnutí. I dnes, o deset let později, se mi vyjevené principy neustále potvrzují. Kniha předkládá zatím nedoceněná, zato velmi účinná řešení, jak můžeme z pozice lidské bytosti chápat cestu za poznáním a dojít k vytyčenému cíli.

Textová část se skládá ze 6 oddílů:
  • Univerzální principy
  • Člověk v Univerzu
  • Lidské tělo
  • Spokojenost a zdraví, nemoc a léčba
  • Přirozený životní styl
  • Pohledy lásky
Následuje 67 plnobarevných ilustrací a 30 tabulek, které přispívají k lepšímu pochopení a dokreslení textové části. Najdete zde také slovník 80 pojmů z oblasti biologie, filozofie, fyziky, medicíny, psychologie a teologie, jejichž výklad odpovídá novým duchovním poznatkům a charakteru současného technologického světa.

Protože právě sekce "Pohledy lásky" přináší tipy pro šťastný život
a naprosto jedinečné přístupy, s laskavým svolením autora přikládám jejich ukázku. Níže uvedené vhledy jsou intuitivně správné, přesto na ně při naší ostentativní "vytíženosti" příliš často zapomínáme. Doporučuji číst si je každý den, než se sdělené principy "dostanou pod kůži". Určitě je možné odstavce doplnit nebo upravit, vyjádřit jinak, případně si pod jejich vlivem sestavit "povídání" sobě šité na míru. Všechny cesty jsou správné, přirozené. Texty si lze pročítat jednotlivě, nahodile nebo za sebou. Stačí si najít vhodnou chvilku a nechat slova lásky působit:

Pohledy lásky

"Vnímám lásku, přijímám lásku, udržuji si lásku a šířím lásku, neboť i Já jsem láska..."

Moudrost:
Moudrý člověk si uvědomuje svoji sílu, kterou nese láska, soucit ke svým bližním. Moudrý pozná, kdy se má povznést a kdy ustoupit, jak neublížit svými činy. Moudrý ví, že pokora, skromnost a cit v konání jsou společné všem milujícím bytostem. Být moudrým znamená být v harmonii se Všemi a se Vším, s celým Univerzem.

Láska:
Systémová prostředíLáskyplný člověk není sám ve svých starostech a problémech. Nosí-li v Sobě lásku, ví, že pomáhá jemu i ostatním. Láska je všeobjímající cit, který vyjadřuje radost ze Všeho a se Vším. Je to dar, který můžete věnovat svým bližním i celému Univerzu. Láska je radost dávání a příjímání. Kdo lásku dává, otvírá své srdce a pomáhá otvírat srdce ostatních.

Klid a harmonie:
Cítí-li člověk vnitřní klid, dospěje k harmonii se Vším. Soulad Tvořivého ducha a fyzického těla je Vaším cílem. Nachází-li se člověk ve stavu vnitřního klidu, je spokojený, šťastný. Pokud Vám chybí vnitřní klid, nesnažte se ho nalézt ve vnějším světě hmoty, který je v neustálém pohybu. Vaše Vyšší Já hledá klid a harmonii, je to jeho přirozený stav. Ztište se, poslouchejte a vnímejte jen své energie, které Vámi prochází. To je to, co hledáte.

Rovnováha a jednota:
Žít v rovnováze a jednotě znamená být vyrovnaný se svými klady i zápory. Rovnováha a jednota jsou v harmonii, když pociťujete radost a uspokojení při práci i odpočinku. Vše je vyvážené a vyrovnané. Rovnováhu a jednotu v Sobě naleznete, pokud se přijmete takoví, jací jste. Pak budete pociťovat klidný a sjednocený stav mysli, budete vysílat pozitivní a jemné energie. Budete-li v rovnováze a jednotě, ostatní budou reagovat stejně, budou se snažit být v souladu s Vámi.

Síla:
Síla je uměním vytvořit, dokončit a uplatnit novou myšlenku. Každá myšlenka nese energii. Je-li spojena s láskou, pak může působit velmi pozitivně. Ale to platí i naopak. Dávejte pozor na každou myšlenku, kterou vytvoříte. Kdo uplatňuje násilí a tvrdost, ohrožuje negativní silou ostatní i Sebe. Co člověk vysílá, to se mu vrací. Moudrý využívá sílu ke svému duchovnímu růstu a je příkladem ostatním. Síla se nachází v každém z nás. Vy rozhodujete, jak s ní naložíte.

Tvořivost:
Každý máte schopnost vytvořit umělecké dílo: obraz, sochu, knihu, výrobek, jídlo, zážitek... Tvoření nových věcí, projektů Vám umožňuje, abyste si ověřili svou schopnost pomáhat s láskou. Taková činnost provází veselost, radost, hravost a láskyplné myšlení. Věnujte se čemukoliv, co Vás obohacuje, zajímá, baví. Pozvedne se Vaše energie a budete spokojenější a zdravější. Prospějete Všemu a Všem v Univerzu.

Spokojenost a zdraví:
Člověk si přeje být spokojený a zdravý. Je třeba každou myšlenku tvořit pozitivně a všechny emoce prožívat též pozitivně. Pracujte na Sobě, věnujte se Sobě a Vše, co přijde, přijímejte s láskou. Zdraví je dostupné Všem, pokud o něj opravdu stojí. Dbejte na pozitivní myšlení, zdravou výživu, přirozený životní styl. Stále je co zlepšovat. Oprostěte se od starých vzorců, které jsou nepotřebné. Brzdí Vás a činí nespokojenými. Pamatujte, že Vaše spokojenost a Vaše zdraví pozitivně ovlivňuje i Vaše okolí.

Odpovědnost:
Přirozený životní stylKaždý člověk odpovídá pouze za Sebe. Je nesprávné brát si odpovědnost za druhé, za jejich myšlenky a činy. Dochází totiž k omezování svobody Sebe i druhých, přichází bolest a nepříjemné pocity. Takové jednání není pomocí, ale ubližováním Sobě i ostatním lidem. Dokud to člověk nepochopí, podobné situace se mu opakovaně vracejí. Nestačí však jenom porozumět, je nutné své poznatky uplatnit také v každodenním životě. Podaří-li se to, otevírají se další dveře poznání.

Myšlení:
Na Vše, co právě děláte a na co myslíte, pohlížejte s láskou. Být pozitivním, znamená konat láskyplně a veškeré myšlenky prociťovat srdcem. Snažte se být uvolnění, milí a přátelští, a Všechny myšlenky se změní v pozitivní. Každý máte obrovskou moc Vše negativní přetvořit, maličkosti nebo velké věci. Ale pamatujte, že ty vznikají právě z těch malých. Začněte sami u Sebe, pozitivní člověk dokáže mnoho.

Krása:
Radujte se ze Všeho krásného, co k Vám přichází, nese s sebou pozitivní, láskyplné energie. Každé vytvořené dílo přináší radost, uspokojení, pohodu, víru v sebe - vylaďuje lásku. Nejkrásnější díla vznikají, uvědomujete-li si současně lásku, kterou do nich vnášíte. Na tuto planetu jste přišli, abyste to zkusili, abyste pomohli ostatním, abyste tvořili.

Vztahy:
V životě se objevují lidé, kteří Vám jsou více či méně podobní. Utváříte si vztahy na rovině partnerské, přátelské, příbuzenské, pracovní. Blízkého člověka poznáte dle své intuice a svého srdce. Každý během života prochází změnou, učí se, duchovně roste. Mít u Sebe podobně smýšlející bytosti je dobré, pozitivní. Budujte si hezké vztahy se Všemi, kteří o to stojí. Ti ostatní si najdou rovněž své blízké na odpovídající duchovní úrovni, v souladu se svým poznáním.

Přátelství:
Každý z Vás chce být spokojeným, šťastným. Touží po blízkém člověku, se kterým by Vše sdílel. Budete-li myslet pozitivně, určitě takové lidi potkáte. Láska k Vám přivede bytosti, které s Vámi budou rezonovat, budou podobně naladěny. S přítelem se cítíte dobře jenom, když je v dobré náladě. Člověk nemůže pouze dávat, musí i brát. Vše v Univerzu je vyvážené. Rovný rovného si hledá a koná tak s láskou.

Splynutí:
Máte v Univerzu své poslání, svůj úkol. Uvědomte si Sebe sama a přijměte se takovými, jakými jste, se svými klady i zápory. Úkol je splněn až se smíříte se Sebou a splynete se Vším, s ostatními. Oni také chtějí a hledají. Můžete jim ukázat cestu ke sjednocení s Univerzem. Všichni máte své sny, touhy, představy o životě a jeho naplnění. Krůček po krůčku postupujte k poznání. Nebojte se, nejste sami, všichni kolem Vám pomáhají. Ukazují Vám možnosti Vašeho růstu. Tento proces se neustále rozvíjí... A nesrovnávejte se s druhými, tak jako Vy i oni jsou tam, kde mají právě být.

Duchovní růst:
Jste na cestě poznání, která Vás naplňuje a rozvíjí. Orientujete se a hledáte nové podněty k růstu. Potkáváte bytosti, jež Vám ukazují Váš směr. Snažte se využít tento čas ke svému zdokonalování a k harmonickému rozvoji - s láskou. Máte-li potřebu něco vykonat, udělejte to. Můžete být dobrým pomocníkem při řešení duchovních potíží. Náhody neexistují, vždy si hledáte své místo a pokoušíte se uplatnit svůj záměr. Láskyplné myšlení Vás zbavuje problémů. Ty se daří lépe řešit. Vylaďte se na vyšší, pozitivní vibrace a buďte spokojení a zdraví.

Změna:
Vše je v neustálém pohybu, procházíte změnami, ať si to uvědomujete či nikoliv. Změnou opouštíte staré a nahrazujete ho novým, pro Vás prospěšnějším. Člověk by neměl lpět na nepotřebných, starých vzorcích. S novými pohledy se objevují nové projekty, nové možnosti (zaměstnání, partneři, záliby). Změna je dynamická, nese pohyb, radost, čilost - využijte toho. Svůj život můžete změnit kdykoliv, necítíte-li se ve "starém kabátě" dobře: je Vám těsno, zapomínáte, kým vlastně jste, co tady děláte, nemůžete najít, co hledáte. Změna je Vaše právo.

Tolerance:
Tolerance znamená pochopení druhého člověka, jaký je, co k němu patří. S jeho klady i zápory. Přijímejte všechny bytosti stejně. Všichni si jste rovni bez ohledu na postavení, rasu, vzdělání... Pocházíte ze stejného zdroje a nic Vás nepovyšuje nad ostatní. Dokážete-li tolerovat Sebe, dokážete přijímat všechny. Kdo ví, zná, je skromný, pokorný a tolerantní. Usilujte o to, abyste vysílali energie lásky a pomáhali tím rozvíjet toleranci druhých. Snažte se i Vy přispět svou tolerancí ke sblížení a vzájemné lásce všech.

Kdo jsem:
Řazení energiíPřišli jste na Zemi, abyste si vzpomněli, kým jste, jaký je Váš úkol, poslání. Vybavte si lehkost svého Já, jeho komunikaci s prostředím, z něhož pocházíte. Nejste sami, kdo tvoří, kdo pomáhá ostatním probudit se. I Vy procházíte změnou, velkou a mocnou. Utváříte své nové Já v nové formě bytí. Tento koloběh vzpomínání a zapomínání se stále opakuje do doby, až pochopíte své Já. Nebojte se, také Vám je pomáháno, ale cestu musíte nalézt sami.

Hledání:
Život každého z Vás je jedinečný a snažíte se ho naplnit dle svého poznání. Máte svůj jedinečný plán, který si vytvoříte před vstupem do hmotného těla. Do jaké míry bude uskutečněn, je pouze na Vás. Neustále vstupujete do křižovatek a nabízejí se Vám různé možnosti dalšího postupu. Sami volíte, zda půjdete cestou utrpení nebo harmonie - to je Vaše svoboda. Rozhodujte se vždy intuitivně, dle svého srdce - s láskou, a bude Vám ukázána cesta ke smyslu Vašeho jedinečného života.

Radost:
Každý projev radosti Vás posiluje, zjednodušuje Vaše problémy. Pociťujete-li radost, vnímáte i lásku a naopak. Hrajte si, zpívejte si, uvědomujte si lásku, pohodu, soulad. Radost můžete prožívat každý den i z maličkostí. Přijímejte ji, pomůže Vám. Radost vnáší do života novou pulsující sílu, kterou nelze nahradit. Kdo má radostný život, ukazuje ostatním následováníhodný příklad. Radost je také pomoc druhým. Člověk však musí chtít hlavně sám. Jeho touha po změně, radostnějším, veselejším a plnějším životě, má rozhodující vliv.

Nová cesta:
Každý člověk jde svou cestou, která mu poskytuje Vše, co má prožít. Nejsou tedy dobré a špatné cesty. Jenom hledáte právě nejvhodnější možnost vlastního poznání, poučení. Konáte-li přitom s láskou, s pokorou, s citem, vždy objevíte něco nového, co Vás obohatí. Jste v období růstu, hledání a nacházení Sebe sama. Láska Vám k tomu pomáhá. Každá nová cesta je tu proto, abyste pochopili souvislosti, proč to tak je, co Vás k tomu přivádí. Naděje patří lásce a porozumění životu samotnému - životu nesoucímu nové cesty, záměry. Přemýšlejte s láskou, konejte s pokorou a svou novou cestu jistě objevíte.

Odpoutání:
Odpoutejte se od starých myšlenek, které Vám nepřinášejí lásku, spokojenost a zdraví. Ztište své myšlení, uklidněte své emoce. Nové čeká až opustíte vše staré a nepotřebné. Stejně jako se zbavujete starého nábytku, věcí, oblečení... A bude to nahrazeno lepším, pozitivním. Tento proces probíhá v životě každého člověka. Všichni hledají lepší možnosti. Buďte trpěliví, myšlenka, kterou vyšlete, se nakonec zhmotní - bez výjimky.

Naděje a inspirace:
Naděje a inspirace vyjadřuje pozitivní myšlení, to znamená v souladu s principy Univerza. Uvědomujte si své Já a hledejte inspiraci v kladném přístupu k životu. Vše, co člověka obklopuje, ho utváří. Ponořte se do pozitivního myšlení, naděje a inspirace, vytvářejte to, co Vás bude uspokojovat. Vaše okolí na Vás bude stejně reagovat: pohodově a tvořivě. Každá inspirace zplodí něco nového, zformuje myšlenku do hmotné podoby. Nečekejte ihned zázraky, buďte trpěliví, dočkáte se - i seberychlejší myšlenka potřebuje svůj čas. Musí se harmonizovat s Vámi i se vším kolem Vás.

Ochrana a pomoc druhým:
Člověk chce pomáhat a chránit druhého, kdo je v nebezpečí, tísni nebo kdo o to požádá. Je to přirozená lidská vlastnost. Pomáhat a chránit však neznamená konat za druhého, ale dát mu pocit důvěry, jistoty, opory, rady, útěchy a postrčit ho jeho směrem. Nezapomínejte, že myšlenka je všemocná. Dokáže pomáhat a chránit nejlépe. Každý by si měl vytvořit svůj myšlenkový a emoční ochranný štít. Odstraňujte strach ze svého myšlení, emocí i jednání. Pracujte na Sobě. Důvěřujte si, nenechte se obtěžovat negativními myšlenkami, myslete, prociťujte a konejte s láskou. Bude z Vás vyzařovat klid a rovnováha. Pomůžete a ochráníte nejen Sebe, ale i ostatní.

Sebepoznání:
Kráčejte cestou poznání, otvírejte se novým zkušenostem a informacím, poznáte lépe své Já. Budete se učit a zdokonalovat. Skrze Sebe lépe pochopíte podstatu svou i Všeho kolem Vás. Není to jednoduché, ale správné a bez výjimky proveditelné. Vše nové Vás posílí a dodá Vám jistotu. Přijímejte to s láskou a pokorou, budete se moci radovat ze svého poznání a pokroku. Získáte nové schopnosti, dokážete účinněji pomáhat ostatním. Budete rovněž spokojenější a zdravější.

Touha po novém:
Systémové nástrojeKaždý neustále hledá nové způsoby života, další možnosti svého růstu. S novým ruku v ruce přichází něco jiného. Novota i změna jsou přirozenou touhou člověka. Nebojte se jich, neschovávejte se před nimi. Objevují se, protože je potřebujete. Vítejte je proto s láskou a budou Vám přinášet radost, štěstí, spokojenost, jistotu. Strach neobstojí, rozplyne se a nebude Vaším obtížným a zbytečným společníkem na Vaší cestě vpřed k dalšímu poznání, k novým schopnostem - k Vaší nové přirozenosti, k Vaší další touze.

Řešení:
Problém, úkol, životní etapu zvládnete úspěšně vždy, cítíte-li lásku, přistupujete-li k řešení s láskou. Vše se pak jeví zřetelnější, dostupnější, jednodušší. Po takovém láskyplném průběhu a završení se dostáváte do nové polohy, jednotlivé stupně obtížnosti překonáváte snadněji. Láska Vás dovede k cíli. V životě člověka jsou období, kdy hledáte a nacházíte. Všechny myšlenky mají svůj hmotný obraz. Jedna etapa končí, druhá začíná. Tak se zdokonalujete a svým láskyplným jednáním pomáháte Všem. Láskyplný osobní příklad je velmi cenný pro Vás i pro ostatní. Tím, že problém, úkol vyřešíte s láskou, ukazujete Sobě i druhým, že to je možné a že se to může podařit. Dáváte Sobě i jim naději a budoucnost života plného štěstí a světla. Záleží na Vás, kterou cestou se v daném okamžiku, při řešení daného problému, úkolu vydáte.

Emoce:
Čímkoliv se zabýváte, jsou u toho emoce. Mnozí snadno podléháte silným emocím. Vynořují se působením nesprávných vzorců, které jste získali výchovou, díky nepřirozenému vzdělávacímu systému, který Vám neposkytl základní informace o tom, jak naložit s emocemi, nebo v prostředí, kde žijete. Další nesprávné postupy si vytváříte sami v důsledku vlastního nedostatečného poznání. A je to opět láska, s níž se můžete pozvednout na vyšší úroveň. Kdykoliv Vás ovládnou emoce, nálady, pokuste se zklidnit, ztišit a přijmout Vše s láskou, pochopením. Nemusí to být lehké, ale každý se tomu může naučit. Takto se zbavíte starých vzorců, návyků a reakcí, které Vám způsobily tolik bolesti a utrpení. Získáte nový pohled na věc, odstraníte své bloky a ukážete Sobě i ostatním zářivou cestu k poznání. Pocítíte lehkost, jasnost a velikou úlevu.

Cíl:
Kráčíte-li cestou poznání, nacházíte uspokojení a vnitřní klid. Vždy je Vám ukázána cesta vpřed. Záleží jenom na Vás, kam dojdete. Až to budete hodnotit, pamatujte, že co je správné pro Vás, nemusí být správné pro druhého. Jedinou všeobjímající a společnou je láska. Prociťujte Vše srdcem a naslouchejte své intuici, neboť jenom tak dosáhnete spokojenosti s vlastním konáním. Abyste se to naučili poznat, nemusí Vám stačit jeden život člověka. Je na Vás, kolik času, síly budete věnovat svému zdokonalování cestou lidského bytí. Učíte se soucítění, pokoře... lásce. Směřujete ke splynutí s Univerzem, k pocitu veliké sounáležitosti se Vším a se Všemi. Postupně jsou Vám nabízeny nové myšlenky, cesty, projekty, bytosti, nové možnosti lásky. Jak je to krásné a pozitivní! Milujte se a přijímejte Vše, co se Vám přihodí s láskou, posilujte láskou Sebe i druhé...

Děkuji.

Napsáno: 2.12.2012, aktualizace 21.2.2021


Doporučuji k přečtení také následující recenze:

Film Tacho o zákulisí závodů aut Martyrium - životopisný román o Cyrilovi Musilovi Sci-fi román Symbolion Lídři jedí poslední od Simona Sinka Klingonský slovník Prodávat je lidské od Daniela Pinka Muzikál Bílý dalmatin