Neodchyluj se od Taa - Tao te ing 53
PřekladatelPřekladyO Tau a ctnostiPřeklad knihBlog

54. Rozvíjej ctnost

Dům ctnostného stavitele nespadne,
plán ctnostného plánovače přetrvá.
Budoucí generace je budou chovat v úctě.

Rozvíjej ctnost v sobě,
tvá ctnost bude opravdová
a dá příklad tvé rodině.

Rozvíjej ctnost ve své rodině,
ctnost v rodině bude hojná
a dá příklad dalším rodinám.

Rozvíjej ctnost ve vesnici,
ctnost ve vesnici bude růst
a dá příklad dalším vesnicím.

Rozvíjej ctnost v zemi,
ctnosti v zemi bude nadbytek
a dá příklad dalším zemím.

Rozvíjej ctnost ve světě
a ctnost bude všude.

Posuzuj jedince jako jedince, rodinu jako rodinu,
vesnici jako vesnici, stát jako stát, svět jako svět.

Jak posoudit svět?
Prostým pozorováním.


Rozvíjej ctnost - O Tau a ctnosti 54


Nekonečný okruh:

předchozí kapitola  /  následující kapitola:

Neodchyluj se od Taa - Tao te ting 53 Tao-te-ing - nový český překlad Vnitřní harmonie - Tao-te-ing 55
53. Neodchyluj se od Taa rozcestník 55. Vnitřní harmonie